نظریه مشورتی شماره 7/1401/710 مورخ 1131/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1401/710
شماره پرونده: 1401-127-710 ح

استعلام:

آیا ضمانت مقرر در تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به درخواست صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) هم تسری دارد؟ آیا در مورد این درخواست هم باید ضمانت موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون صدرالذکر اخذ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که ابلاغ واقعی دادنامه یا اجراییه و اخذ تضمین موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر بر احکام غیابی دادگاه‌هاست و در ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک رعایت این مقرره در مورد اجراییه چک پیش‌بینی نشده است، لذا اجراییه‌های صادره موضوع ماده 23 قانون یادشده، بدون نیاز به ابلاغ واقعی آن یا اخذ تضمین از دارنده چک قابل اجراء، وصول و استیفا است.

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها