ماده 235 قانون مدنی

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌ خیار فسخ خواهد داشت.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)