درخواست اصلاح مدت زمان ملاقات با فرزند با وجود توافق قبلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درخواست افزایش مدت زمان ملاقات با فرزند مشترک، در صورت صلاحدید دادگاه قابل پذیرش است و وجود توافق قبلی بین والدین مانع از پذیرش این درخواست نیست.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی خانم الف. ز. با وکالت خانم الف. ف.س. به طرفیت ن. ح.ز. به خواسته افزایش حق ملاقات فرزند به نام ن. 11 ساله بدین توضیح که وکیل خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر سابق موکل است وحاصل این ازدواج یک فرزند به نام ن. 11 ساله است که تحت حضانت خوانده است ولی موکل هر هفته 6 ساعت حق ملاقات دارد که این مدت کافی نمی‌باشد لذا تقاضای افزایش مدت ملاقات را داریم خوانده اظهار داشت که با افزایش موافق نیستم چون توافق شده است که شش ساعت ملاقات نماید لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده ضمن احراز رابطه مادر وفرزندی میان خواهان وفرزند موضوع خواسته قطع نظر از توافق قبلی خواهان وخوانده نظر به اینکه فرزند در مدت شش ساعت قادر به استفاده از مهر ومحبت کافی از مادر نمی‌باشد النهایه مستندا به مواد 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ومواد 1174 - 1175 قانون مدنی حکم تعیین وقت به ملاقات مادر از فرزند از هر هفته ساعت 5 عصر پنج شنبه تا 5 عصر جمعه از طریق کلانتری محل اقامت فعلی فرزند را صادر واعلام می‌نماید و تغییر اقامتگاه فرزند از شهرستان که دادگاه صادر کننده حکم طلاق در آن واقع شده است ممنوع می‌باشد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار

صادقی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ن. ح.ز. به طرفیت خانم الف. ز. با وکالت خانم الف. ف.س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/07 صادره از شعبه هفتم دادگاه خانواده شهریار در پرونده شماره 9309982640701919 متضمن صدور حکم بر افزایش مدت ملاقات فرزند مشترک به نام ن. 11 ساله هر هفته 6 ساعت به هر هفته ساعت 5 عصر روز پنجشنبه تا 5 عصر جمعه از طریق کلانتری محل اقامت فعلی فرزند مشترک با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز رای بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می‌نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها