مقام صالح برای تشخیص اتمام دادرسی در فرض استرداد دعوی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: جهت صدور قرار مناسب در فرض استرداد دعوی توسط خواهان، تشخیص این مهم که دادرسی تمام شده است یا نه با دادگاه است و صرف اعلام نظر کارشناس نمی تواند بیانگر اتمام تحقیقات وخاتمه دادرسی باشد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/12

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای م. ش. فرزند م. به طرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند به خواسته ی اعتراض به تشخیص خوانده مبنی بر ملی بودن اراضی مورد دعوی موضوع مقدار 20605 متر مربع زمین واقع در پلاک ثبتی شماره ی 2 فرعی از --- اصلی موسوم به مهر آباد صرف نظر از صحت و یاسقم موضوع نظر به اینکه خواهان به موجب لایحه ی کتبی شماره ی 533 مورخ 1394/05/11 دعوی مطرح شده را مسترد نموده بنابراین مستندا به بند ب ماده ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی وی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ی 54 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- اسماعیل پوریانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند به طرفیت م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/5/12 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به طرفیت تجدیدنظرخواه به جهت استرداد دعوی منجر به قرار رد دعوی گردیده است و تجدید نظرخواه با وصفی که رای علیه ایشان صادر نگردیده با این استدلال پس از تشکیل جلسه و اظهار نظر کارشناس باید منجر به قرار سقوط دعوی می گردید اعتراض خویش را بیان نموده است نظر به اینکه تشخیص این مهم که دادرسی تمام شده است یا نه با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد و اعلام نظر کارشناس نمی تواند بیانگر اتمام تحقیقات باشد و خواهان نیز به طور کلی از دعوی خود صرف نظر ننموده است و دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عینا تایید می‌گردد.این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

منبع
برچسب‌ها