متن آغازین آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

هیئت وزیران در جلسه مورخ 46/12/6 بنا به پیشنهاد شماره 12713- 46/11/9 وزارت منابع طبیعی در اجرای مقررات قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب سی ام مرداد ماه 1346 آئین‌‌نامه زیر را تصویب نمودند.