رای شماره 25 مورخ 1382/01/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 22/82

شاکی: رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت8/81/232 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 31 فروردین 1382

شماره دادنامه: 25

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه هشتم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، به شرح پرونده کلاسه 78/536 شعبه 11 آقای کیخسرو بلوچیان شکایتی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی ایلام به خواسته نقض رای شماره 7 مورخ 1378/03/16 هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه علوم پزشکی ایلام تقدیم دیوان عدالت اداری نموده است که با ارجاع پرونده به شعبه 11 سرانجام منتهی به صدور دادنامه شماره 66 مورخ 1380/01/23 مبنی بر رد شکایت گردیده که پس از ابلاغ دادنامه و با تجدیدنظر خواهی نامبرده و ارجاع پرونده به شعبه هشتم تجدیدنظر با توجه به تاریخ ابلاغ 12/2/80 و تاریخ ثبت دادخواست تجدیدنظر خواهی در دیوان عدالت 5/3/80 تجدیدنظر خواهی را خارج از مهلت تشخیص و قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر می‌نماید. پس از ابلاغ دادنامه تجدیدنظر مشارالیه با ارسال لایحه‌ای که به شماره 671 مورخ 1381/11/01 ثبت و پیوست می‌باشد، منضم به قبض رسید پستی اعلام نموده است که چون تاریخ تحویل اعتراض به پست در مورخه 1380/03/02 و در فرجه مقرر تعیینی در قانون نسبت به دادنامه مذکور اعتراض نموده در نتیجه دادنامه صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دارای اشکال قانونی است، علیهذا مستنداً به تبصره یک قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان و با اعلام وقوع اشتباه به علت اینکه پاکت پستی ضمیمه پرونده نبوده است در اصدار دادنامه شماره 84 مورخ 1381/06/31 شعبه هشتم تقاضای طرح موضوع در هیات عمومی را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1380/02/12 ابلاغ شده و شاکی دادخواست تجدیدنظر خود را در تاریخ 1380/03/02 و در مهلت قانونی تحویل اداره پست نموده است، بنابراین مدلول دادنامه شماره 84 مورخ 1381/06/31 شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان مشعر بر رد تقاضای تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی مبتنی بر اشتباه است و مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه مزبور نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع