نظریه مشورتی شماره 7/99/1914 مورخ 1399/12/26

تاریخ نظریه: 1399/12/26
شماره نظریه: 7/99/1914
شماره پرونده: 99-168-1914 ک

استعلام:

1- آیا پس از صدور قرار نهایی در دادسرا و پیش از اظهار نظر دادستان، امکان مطالعه قرار نهایی توسط طرفین یا وکیل ایشان وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مقام صالح صدور دستور مطالعه دادستان بوده یا چنین اختیاری با قاضی رسیدگی کننده است؟
2- در مواردی که بازپرس قرار بازداشت موقت صادر و دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض، با آن مخالفت می‌کند، آیا در صورت صدور قرار خفیف‌تر توسط بازپرس، موافقت دادستان الزامی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنانچه قرار عدم دسترسی به پرونده یا قرار رد درخواست مطالعه پرونده موضوع مواد 191 و تبصره 1 ماده 100 قانون آیین دادرسی کیفری صادر نشده باشد، مطالعه پرونده توسط طرفین دعوا یا وکلای آن‌ها پس از صدور قرار نهایی و پیش از اظهار نظر دادستان به دستور بازپرس رسیدگی‌کننده فاقد اشکال است.
2- برابر ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فقط قرار بازداشت موقت متهم به اعلام نظر دادستان نیاز دارد و دیگر قرارهای منتهی به بازداشت صادره از سوی بازپرس؛ هرچند توسط متهم قابل اعتراض است، اما به موافقت دادستان نیاز ندارد و مقررات ماده 92 قانون یادشده در خصوص قرارهای تأمین منتهی به بازداشت صادره از سوی دادیار، نسبت به بازپرس تسری ندارد.

منبع