نظریه مشورتی شماره 7/97/2882 مورخ 1398/01/25

تاریخ نظریه: 1398/01/25
شماره نظریه: 7/97/2882
شماره پرونده: 97-168-2882

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف-مفروض عبارت«در این صورت اجرای رأی متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود» مذکور در تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، مواردی است که اجرای رأی کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور و یا جلب محکومعلیه است، لذا در فرض سوال که محکومعلیه پیش از جلب و بدون حضور در اجرای احکام، طی لایحه ای نسبت به رأی اعتراض کرده است، با احراز صحت انتساب اعتراض به عمل آمده به محکومعلیه یا وکیل وی که لایحه واخواهی تقدیم کرده است، واخواهی مزبور قابل رسیدگی است و موجبی برای منوط کردن شروع رسیدگی دادگاه به جلب و اعزام واخواه وجود ندارد.
ب-رسیدگی به تقاضای واخواهی محکومعلیه که خارج از مهلت مقرر تقدیم شده یا اینکه درخواست کننده، مدعی وجود عذر موجهی برای تأخیر در واخواهی باشد، با توجه به ملاک مواد 432 و 440 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در هر حال با دادگاه صادر کننده حکم غیابی است./ح

منبع