ماده 3 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

(اصلاحی 1395/02/26)- وظایف و اختیارات «شورا» به شرح زیر می ‌باشد:
الف - برنامه‌ ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها
ب - تصویب عناوین، محتوا و مقررات آزمون‌ ها
پ - اتخاذ تصمیم در مورد مقررات روش پذیرش دانشجو در دانشگاهها مندرج در ماده (5)
ت- اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات سراسری، نهائی و استاندارد) آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش
ث - تصمیم‌ گیری در امور مرتبط با سنجش و پذیرش دانشجو برای داوطلبان فاقد سابقه تحصیلی
ج - بررسی، ارزشیابی و تأیید گزارش سازمان سنجش آموزش کشور در مورد کیفیت و رعایت مقررات قانونی آزمون سراسری حداکثر چهار ماه پس از اعلام نتایج نهائی و ارسال گزارش آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس
تبصره - «شورا» می ‌تواند برای انجام وظایف محوله کارگروههای تخصصی تشکیل دهد.