عدم امضای دادخواست توسط خواهان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درصورت فقدان امضا یا اثر انگشت خواهان ذیل دادخواست، اراده خواهان بر تقدیم دادخواست احراز نمی شود؛ بنابراین دعوی به دلیل عدم طرح آن به شکل صحیح قانونی، رد می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در این پرونده ع. خ. به طرفیت وراث مرحوم ف. (بدون ارائه گواهی حصروراثت) به نامهای ح. وع. و الف. و شهرداری منطقه.........تهران محکومیت خوانده را به پرداخت 150/000/000 ریال وجه بابت متمم قرارداد مورخه 1391/02/29 درخواست کرده بدین توضیح که خواهان به علت اینکه مغازه مورد اجاره ،اجاره نامه......مورخ 1350/12/14 دفترخانه....... تهران در طرح شهرداری قرار گرفته و تخریب شده و طبق قرارداد که تصویرغیرمصدق آن ضمیمه ارائه شده است مبلغ 320/000/000 ریال توسط خواهان دریافت شده و خواهان مدعی شده که با مراجعه مکرر به شهرداری مقرربوده طی متمم قرارداد مبلغ 150/000/000 ریال دیگر به اینجانب پرداخت شود که محکومیت شهرداری را به مبلغ مذکور درخواست کرده است. دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دلیلی برادعای خود مبنی بر تعهد پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال به خوانده را به دادگاه تسلیم ننموده است و دادگاه نیز دلیلی براین ادعا در پرونده نیافت (البینه علی المدعی...) بنابراین حکم به بطلان دعوی خواهان در این مورد صادر واعلام می‌گردد رای صادره وفق مقررات ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

بهزاد ابراهیمی حور

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ع. خ. به طرفیت شهرداری منطقه...... تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/17 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه --- /91 که به موجب آن حکم به بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر مطالبه 150/000/000 ریال بابت متهم ادعائی موضوع قرارداد 1391/02/29 صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته برابر مقررات و قوانین موضوعه صادرو اعلام گردیده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست و تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی بر اثبات متمم قرارداد ارائه نداده و بجز توافق 1391/02/29 که در او تصریح شده ثمن معامله 320/000/000 ریال اعلام که پرداخت آن در 2 بخش توافق گردیده قراردادی با عنوان متمم ملاحظه نمی گردد که بر آن اساس و مدارک ابرازی دادنامه انشاء گردیده و در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی را تایید و استوار می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص اعاده دادرسی آقای ع. خ. به طرفیت وراث م.ح.ف.الف. ح. و ح. وعلی و الف. و شهرداری منطقه..... تهران از دادنامه --- - 1392/03/29 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران به شرح درخواست دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده نظر به اینکه دادخواست اعاده دادرسی فاقد امضا و اثر انگشت خواهان است بنابراین با توجه به بند 7 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی داشتن امضا یا اثر انگشت الزامی است چون به چنین تکلیف قانونی عمل نشده است بنابراین اراده خواهان بر تقدیم دادخواست با توجه به اصل ظاهر در حقوق شکلی احراز نمی گردد و به لحاظ عدم طرح دعوی به شکل صحیح قانونی به استناد ماده 2 همان قانون قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها