ماده 66 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.