مرجع صالح رسیدگی به دعوی تأیید عنوان شغلی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به دعوی تایید عنوان شغلی نزد سازمان تامین اجتماعی، در صلاحیت هیات تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار (حوزه انجام خدمت) است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ب. ج. در دادخواستی به طرفیت شرکت ط. الزام خوانده را به تایید عنوان شغلی خویش نزد سازمان تامین اجتماعی البرز خواستار شده و بر سختی و زیان آور بودن شغل خویش تاکید ورزیده است. شعبه سوم دادگاه عمومی البرز به موجب قرار شماره --- - 1393/10/30 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار البرز دانسته با نفی صلاحیت از خود، پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور و بررسی قرائت خواهد شد. در تاریخ سیزدهم اسفند ماه سال 1393 هیات شعبه تشکیل است، پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای محمدرضا خسروی و تبادل نظر به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی البرز به اعتبار صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف مستقر در اداره کار شهرستان البرز با عنایت به مقررات ماده 157 قاون کار صائب است، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها