تاریخ نظریه: ۱۳۹۳/۰۸/۲۴
شماره نظریه: ۷/۹۳/۲۰۱۱
شماره پرونده: ۹۳-۱۸۲-۱۳۱۷

استعلام:

احتراما کارمند بانک اشتباها وجهی را به حساب دیگری انتقال می دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته ان را استرداد نماید و لکن ان شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را بر می دارد و خرج می کند و حاضر به برگشت پول نیست. ایا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

باعنایت به مواد ۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد./ن