نظریه مشورتی شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10

تاریخ نظریه: 1401/05/10
شماره نظریه: 7/1401/158
شماره پرونده: 1401-186/1-158 ک

استعلام:

اگر شخصی با تمارض، پزشک را فریب دهد و پزشک به تصور اینکه وی واقعا بیمار است برای او گواهی معافیت از خدمت در ادارات رسمی بدهد عمل این شخص را می‌توان مجرمانه دانست و به عنوان فاعل معنوی بزه موضوع ماده 539 قانون تعزیرات تو را شناخت و او را بر همین اساس مجازات کرد؟ منظور از ادارات رسمی در ماده 539 قانون تعزیرات چیست؟ آیا شامل ادارات بخش عمومی و یا شرکت‌های خصوصی نیز می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با عنایت به حاکمیت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها موضوع اصل سی و ششم قانون اساسی و مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و فقد نص بر مجرمانه بودن رفتار موضوع استعلام، صرف تمارض شخص مشمول مقررات نظام وظیفه که منجر به اشتباه پزشک در صدور تصدیق‌نامه برای معافیت از خدمت شود، فاقد وصف کیفری است و رفتار فرد مذکور از شمول ماده 128 قانون یادشده که ناظر به مباشر یا فاعل معنوی است و ماده 539 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 تخصصاً خارج است.
2- مقصود از ادارات رسمی مذکور در ماده 539 قانون مجازات اسلامی تعزیرات ادارات دولتی و نیز موسسات عمومی غیر دولتی است و شرکت‌های خصوصی را شامل نمی‌شود

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها