نظریه مشورتی شماره 7/97/2743 مورخ 1397/10/05

تاریخ نظریه: 1397/10/05
شماره نظریه: 7/97/2743
شماره پرونده: 96-168/1-2476

استعلام:

مطابق تبصره 3 ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند محکوم علیه را چنانچه ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ احضاریه برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود او را از پرداخت 20% جزای نقدی معاف کنید حال با توجه به اینکه این دادسرا اقدام به نصب دستگاه پز در کلانتری ها جهت پرداخت هزینه شکایت کیفری و گواهی عدم سوء پیشینه توسط مردم نموده است آیا امکان واگذاری اختیاری که قانونگذار به قاضی اجرای احکام داده است به کلانتری ها در خصوص پرداخت جزای نقدی وجود دارد یا خیر بدین توضیح که در اخطاریه اجرای احکام مرقوم می‌شود می‌تواند جهت پرداخت جزای نقدی به نزدیکترین کلانتری یا اجرای احکام دادسرا مراجعه نمائید در صورت حضور ظرف 10 روز پس از ابلاغ اخطاریه از 20% جزای نقدی معاف خواهید شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از تبصره 3 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آنچه موجب برخورداری محکوم‌علیه از معافیت 20% جزای نقدی می‌گردد، پرداخت آن در مهلت تعیین شده (ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری) است و شیوه پرداخت جزای نقدی فاقد موضوعیت است. به هر طریق و در هر مکانی محکوم‌علیه اقدام به پرداخت جزای نقدی به حساب مربوط در خزانه نماید، از معافیت مزبور برخوردار خواهد شد. ضمناً با توجه به ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ضابطان دادگستری وظیفه اجرای تصمیمات قضایی را نیز عهده‌دار می‌باشند و لذا در فرض استعلام، تفویض اختیار فاقد موضوعیت است.

منبع