نظریه مشورتی شماره 7/99/1870 مورخ 1399/12/05

تاریخ نظریه: 1399/12/05
شماره نظریه: 7/99/1870
شماره پرونده: 99-168-1870 ک

استعلام:

1- پرونده ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی در دادسرا مطرح می‌شود طبق نامه پزشکی قانونی، مصدوم دارای ده فقره صدمه است که تکلیف هشت فقره روشن شده و در مورد دو صدمه قید می‌شود که نیاز به بررسی‌های آتی و معاینات بعدی است. آیا دادسرا می‌تواند برای 8 صدمه کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال کند و هر گاه نتیجه نهایی دو صدمه دیگر را ارائه داد، پرونده ثبت مجدد شود و رسیدگی ادامه یابد؟
2- چنانچه پرونده فوق مبتنی بر ده صدمه به دادگاه کیفری دو ارسال شود، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به هشت صدمه و جنبه عمومی جرم اخذ تصمیم و پرونده را از آمار کسر کند و به مصدوم ابلاغ شود هر گاه نتیجه نهایی صدمه را ارائه داد ثبت مجدد می‌شود و رسیدگی ادامه می‌یابد؟
3- آیا از مفاد ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری استنباط می‌شود که موضوع ماده جرایم متعدد است و نمی‌توان موضوع یک جرم را مانند مثال فوق تجزیه و به دفعات حکم صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- اولاً، چنانچه معاینه مجدد پزشکی مصدوم، ضروری و نظریه پزشکی قانونی غیر قطعی باشد، با توجه به این‌که نتیجه قطعی صدمه وارده معلوم نیست، اخذ آخرین دفاع قبل از تعیین نتیجه قطعی صدمه وارده و صدور رأی (حکم یا قرار) صحیح نیست.
ثانیاً، نظر به این که دیه و مجازات پس از قطعیت طول درمان و با انطباق عوارض پیش آمده، طبق مواد قانونی تعیین می‌شود، در صورتی که پرونده قبل از قطعیت نظریه پزشکی قانونی به دادگاه ارسال شود دادگاه آن را به دادسرا اعاده و تکمیل و اخذ نظریه قطعی پزشکی قانونی را از دادسرا می‌خواهد.
3- ماده 366 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر نحوه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم است و فرض استعلام که ناظر بر انتساب یک اتهام به متهم است، از حکم ماده یادشده خروج موضوعی دارد.

منبع