نظریه مشورتی شماره 7/1402/897 مورخ 1131/10/12

تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/1402/897
شماره پرونده: 1402-127-897ح

استعلام:

با توجه به تکلیف خواهان به ارائه دلایل و منضمات دادخواست در زمان تقدیم دادخواست اگر در اثبات ادعا دلایلی لازم است که در ستون دلایل و منضمات قید نگردیده است مثل گواهی انحصار وراثت آیا امکان صدور اخطار رفع نقص در این موارد وجود دارد یا اخطار رفع نقص تنها محدود به مواردی است کمه خواهان به دلیل استناد نموده باشد لکن آن دلیل را پیوست دادخواست ننموده است؟ و در صورتی که قابل بر صدور اخطار رفع نقص باشیم ضمانت اجرای آن در این موارد چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تصریح به ضرورت ذکر ادله و مسائلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، به عنوان یکی از مندرجات الزامی دادخواست و با عنایت به آثار قانونی مترتب بر این امر (از جمله به شرح مذکور در ماده 96 قانون یادشده)، در صورت عدم تعیین ادله و مستندات در دادخواست تقدیمی، در اجرای بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون مذکور برای خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی، به ترتیب مذکور در ماده اخیر، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. همچنین صرف تصریح به این موضوع که ادله و مستندات در جلسه رسیدگی ارائه می‌شود، موثر در مقام نیست و به ترتیب مذکور در مواد یادشده رفتار می‌شود.
ثانیاً، در صورتی که به موجب قانون ارائه ادله یا مدارکی برای اقامه دعوا تعیین شده باشد؛ مانند حکم مقرر در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ذکر آن در دادخواست و پیوست کردن مدارک مورد نظر ضروری باشد؛ اما در ستون مربوط درج نشده و به تبع آن تصویر آن پیوست نشده باشد، از موارد صدور اخطار رفع نقص نیست؛ بلکه ضمانت اجرای آن عدم استماع دعوا می‌باشد.

منبع