اظهارنظر نهایی بدون ارجاع پرونده به هیئت بالاتر کارشناسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/20
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر طرقبه

موضوع

اظهارنظر نهایی بدون ارجاع پرونده به هیئت بالاتر کارشناسی

پرسش

در فرض تخصصی بودن امر کارشناسی به عنوان مثال ایراد و تسبیب در صدمات بدنی غیر عمدی در محیط کار ناشی از عدم رعایت نظامات دولتی؛ آیا قاضی پرونده می‌تواند بدون ارجاع امر به هیئت بالاتر خود به تحلیل حادثه و نظریه پرداخته و نظر مستقلی ارائه و اتخاذ تصمیم نماید؟

نظر هیئت عالی

همان گونه که در ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری آمده احراز ضرورت ارجاع به کارشناس به عهده قاضی پرونده است، به عبارت دیگر مقدمه ارجاع، احراز ضرورت است با ابتناء بر این امر نظریه اتفاقی موجه و مورد تأیید اعلام می‌شود.

نظر اتفاقی

نظریه کارشناسی حتی در فرض تخصصی بودن برای قاضی موضوعیت نداشته و در صورتی که قاضی در خصوص موضوع به هر دلیلی اطلاعاتی کسب نموده باشد می‌تواند خود به تحلیل موضوع پرداخته و اتخاذ تصمیم نماید و حتما لزومی به ارجاع امر به هیئت بالاتر کارشناسی نیست. (مواد 155 و 162 و 165 و 166 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392).

منبع
برچسب‌ها