ماده 3 قانون محاسبات عمومی کشور

موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه ‌گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه‌ ندارد.
تبصره - نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره میگردد، از نظر این قانون موسسه دولتی شناخته میشود.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)