نظریه مشورتی شماره 7/96/2599 مورخ 1396/11/30

تاریخ نظریه: 1396/11/30
شماره نظریه: 7/96/2599
شماره پرونده: 96-168/1-1836

استعلام:

با توجه به مواد 86 و 341 از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 1 ماده 5 دستورالعمل پرداخت فوق العاده بهره وری قضات و اضافه کار کارمندان حوزه های قضایی مصوب 10/3/96 ریاست محترم قوه قضائیه در مواردی که دادگاه نظر به تکمیل تحقیقات داشته باشد و پرونده را به دادسرا ارسال دارد آیا دادگاه مجاز به کسر پرونده از موجودی شعبه خود خواهد بود یا اینکه می بایست بدون کسر از موجودی و با قراردادن پرونده در وقت نظارت پرونده را به دادسرا ارسال نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

درفرض سوال که دادگاه تحقیقات مقدماتی را ناقص بداند و به ترتیبی که در استعلام آمده به منظور رفع نقص به دادسرا اعاده نماید، دراین صورت با توجه به این که دادگاه نسبت به پرونده تعیین تکلیف نکرده است پرونده از آمار دادگاه کسر نمی شود و دادسرا نیز پرونده را ثبت ارجاعی و پس از انجام خواسته دادگاه نسبت به اعاده آن به دادگاه مربوط اقدام می‌نماید.

منبع