ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌ بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌ باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.