مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات ناشی از اجرائیه ثبتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ناشی از اجراییه صادر شده از اجرای ثبت، در صلاحیت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.

رای خلاصه جریان پرونده

خواهان آقای ذ. آ. دادخواستی به طرفیت خواندگان 1 - آقای ع. ب. 2 - شرکت م. 3 - آقای ع. م.خ. 4 - اداره.... اهواز 5 - اداره... کهگیلویه به خواسته ابطال عملیات اجرایی موضوع برگ لازم‌الاجرا صادر شده از سوی اداره... اهواز به دادگاه عمومی شهرستان اهواز تقدیم و با شرح دعوی به استناد دلایل مذکور در دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است. پرونده به شعبه --- دادگاه ارجاع گردیده و این شعبه برابر دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/27 به استناد ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت رییس اداره.... اهواز صادر کرده است.پرونده در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و مشاوره درباره‌ی موضوع به شرح زیر رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اینکه خواسته دعوی خواهان در واقع شکایت ثالث از عملیات اجرایی است زیرا حسب مندرجات دادخواست تقدیمی مامورین واحد اجرای ثبتی با هدف توقیف و بازداشت اموال مدیون (خوانده ردیف اول) مبادرت به توقیف شش هکتار زمین زراعی از پلاک ثبتی... واقع در بخش --- اراضی قریه تنگ‌سپر را که خواهان براساس مبایعه‌نامه مورخ 1388/07/12 از خوانده موصوف خریداری کرده، نموده‌اند. بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی اهواز از حیث نفی صلاحیت دادگاه با توجه به خواسته دعوی و استدلال و استناد دادگاه صحیح و مطابق موازین قانونی صادر شده است. لذا مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار موصوف تایید و پرونده به دادگاه اعاده می‌گردد تا نزد مقام صالح ارسال شود.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها