رای شماره 317 مورخ 1383/07/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 600/82

شاکی:آقای محمداسماعیل احمدی

موضوع:ابطال بند 3 بخشنامه شماره 7843993/7810 مورخ 2/1/78 شهرداری تهران

تاریخ رای:یکشنبه 5 مهر 1383

شماره دادنامه: 317

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند 3 بخشنامه شماره7843993/7810 مورخ 1378/02/01 شهرداری تهران مقرر داشته «در مواردی که دو یا چند پلاک مجاور کوچه‌های بن بست به طول حداکثر 30 متر دارای دسترسی دیگری بوده و کوچه مورد نظر صرفاً دسترسی یک یا دو پلاک کوچه را تامین می‌نماید مطابق بند 3 صورتجلسه 59 شورای طرح و بررسی، کوچه مورد نظر مشمول مقررات تعریض گذرها نمی‌باشد مگر آنکه در گذر مذکور قبلاً عقب‌نشینی انجام شده باشد.» بند 3 بخشنامه مذکور با بخشنامه شماره 80/7342/10 مورخ 18/10/73 در خصوص عقب‌نشینی گذرها مغایرت دارد. همچنین با قانون اصلاح قانون توسعه معابر نیز مغایرت دارد در نتیجه ابطال بند 3 بخشنامه مورد شکایت مورد تقاضا است. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره42192/317 مورخ 3/12/82 اعلام داشته‌اند، بخشنامه مورد نظر با توجه به اختیارات تفویض شده به شهرداری وفق بند یک صورتجلسه 43 کمیسیون ماده 5 که برابر آن تصمیم‌گیری در مورد عرض گذرهای زیر 12 متر به کمیسیون داخلی شهرداریها مناطق مرکب از شهردار منطقه، معاون فنی و رئیس طرحهای تفصیلی واگذار گردیده بود صادر شده که صورتجلسه 43 کمیسیون ماده 5 طی رای شماره 345 مورخ 1/10/81 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است که با توجه به ابطال صورتجلسه اخیرالذکر کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهایی که در مورد گذرهایی که در طرحهای تفصیلی انعکاس نداشته و با توجه به صورتجلسه یاد شده تنظیم گردیده باطل شده‌اند، لکن در خصوص مفاد بند 3 بخشنامه مورد نظر و گذرهای فوق‌الذکر قبلاً طرح تفصیلی اینگونه گذرها برابر بند 3 صورتجلسه 59 شورای طرح و بررسی تدوین گردیده که با رعایت مقررات، ابطال بند 3 بخشنامه مورد نظر تاثیری در موضوع ندارد، وفق بند 3 صورتجلسه 59 شورای طرح بررسی مقرر شد «در مواردی که کوچه اشتراکی با اختصاصی به طول حداکثر 30 متر دو یا چند پلاک مجاور کوچه دارای دسترسی دیگر می‌باشد و کوچه مورد نظر صرفاً به یک یا دو پلاک انتهای کوچه دسترسی می‌دهد اینگونه کوچه شامل مقررات تعریض گذرها نگردند.» همانطوری که ملاحظه می‌فرمایید مدرک عدم تعریض کوچه‌هایی که محل دسترسی یک یا دو پلاک انتهای پلاک می‌باشند (مفاد بند 3 بخشنامه مورد شکایت) بند 3 صورتجلسه 59 شورای طرح و بررسی است که طرح تفصیلی اینگونه گذرها با توجه به اختیارات شورای طرح و بررسی در تاریخ 3/7/58 به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

علاوه بر اینکه مقررات قانون توسعه معابر مصوب 1320 شمسی در خصوص مورد با وضع قوانین متعاقب آن منسوخ شده، هیچ یک از مقررات قانونی معتبر از جمله ماده 55 قانون شهرداری متضمن الزام شهرداری به تعریض کوچه بن بست مورد ادعایی شاکی نیست. بنابراین بند 3 بخشنامه شماره7843993/7810 مورخ 1/2/78 شهرداری تهران در این خصوص مغایر قانون نمی‌باشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع