تصرفات مفروزی مالک مشاعی در مشترکات ساختمان

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرفات مفروزی هر یک از مالکین مشاعی در قسمت های مشاع، تا زمانی از احترام برخوردار است که مالکین دیگر نسبت به تصرفات وی، معترض نشده باشند، ولی با اعلام اعتراض سایر مالکین، ادامه تصرفات در حکم غصب است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای الف. م. به طرفیت آقای الف. ن. دایر بر خلع ید از مشاعات ملک تحت پلاک ثبتی --- / 84 بخش --- تهران و قلع و قمع مستحدثات موجود در مشاعات هر یک از خواسته ها با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد: 1 - به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهرانپارس به شماره 62322 - 93/11/1 خواهان مالک یکدستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی فوق الذکر مفروز و مجزا شده از پلاک --- فرعی از اصلی مذکور می‌باشد. 2 - به موجب قرار تامین دلیل صورت گرفته در حوزه 165 شورای حل اختلاف تهران در مورخ 93/5/4 که همراه با جلب نظر کارشناس بوده است خوانده که یکی از ساکنان آن ساختمان می‌باشد در طبقه همکف و زیر زمین اقدام به احداث کارگاه بر خلاف پایان کار شهرداری نموده است. 3 - در جلسه دادرسی مورخ 93/10/8 خوانده اقرار به تصرف مشاعات ساختمان از طریق احداث کارگاه نمود لیکن در مقام دفاع بیان داشته که خواهان هنگام خرید آپارتمان خود از این تغییرات در ساختمان مطلع بوده است که این دفاع موثر در مقام نیست چرا که قانون تملک آپارتمان و آیین‌نامه اجرایی آن جزء قوانین آمره بوده و توافق بر خلاف آن یا صرف اطلاع دیگر همسایگان نمی تواند مجوزی برای تصرف و احداث مستحدثات در مشاعات ساختمان آنهم بر خلاف پایان کار شهرداری و صورتمجلس تفکیکی ملک باشد. لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستندا به مواد 308 و 311 و 313 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1 و 2 قانون تملک آپارتمانها و مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی آن قانون حکم بر محکومیت خلع ید خوانده از قسمت مشاعات ساختمان متنازع فیه و قلع و قمع مستحدثات موجود در آن به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 612/800 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/12/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه الف. ن. به خلع ید از قسمت مشاعات پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران و قلع و قمع مستحدثات و پرداخت خسارات دادرسی در حق الف. م. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع و یک باب پارکینگ و انباری به دلالت مفاد جوابیه استعلام ثبتی مضبوط در پرونده مفروغ عنه می‌باشد و مادامی که سند مالکیت مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می‌باشند ثانیا املاک باتوجه به پلاک ثبتی و حدود اربعه تحدید شده قابل تمییز از یکدیگر بوده و نسبت به قسمت های مشاعی کلیه مالکین در ذره ذره ملک مالکیت داشته و تصرفات مفروزی هر یک از مالکین مشاعی در قسمت های مشاع تا زمانی از احترام برخوردار بوده که مالکین دیگر نسبت به تصرفات وی معترض نشده باشند لیکن با اعلام اعتراض سایر مالکین ادامه تصرفات متصرف در قسمت های مشاعی در حکم غصب می‌باشد ثالثا به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت رسمی تجدیدنظرخوانده مشارالیه علاوه بر پارکینگ دارای انباری نیز در ساختمان مورد تنازع بوده که تصرفات مفروزی تجدیدنظرخواه در کلیه قسمت های پارکینگ در تعارض با حقوقی مالکانه وی می‌باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی

منبع

محتوای مرتبط (6 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها