تجویز حق انتقال به غیر به مستاجر

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که موجر حق هرگونه انتقال به غیر به مستاجر را تجویز کرده باشد، انتقال مالکیت توسط موجر و تعاقب ایادی مسقط این اذن نیست و دعوی تخلیه از ناحیه مالک فعلی به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی 1 - آقای الف.ف. 2 - م.ف. به‌ طرفیت: 1 . ص. 2 . م.الف. 3 - گ.الف. 4 - م.الف. 5 - ف.الف. 6 - ع.الف. 7 - م.الف. به‌ خواسته صدور حکم تخلیه از یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره.... پلاک ثبتی یک فرعی از.... اصلی بخش --- و حکم بر فسخ قرارداد اجاره ‌نامه مندرج در سند رسمی شماره.... دفترخانه... تهران به‌لحاظ انتقال به غیر دادگاه با بررسی محتویات پرونده با توجه به اینکه مالک قبلی آقای ع.ت. در زمان مالکیت خوداجاره انتقال منافع به غیر را به مستاجرین اعطا نموده که امضای وی مورد ادعای جعل از سوی وکلای خواهان قرارگرفته که کارشناس منتخب نیز طی نظریه شماره 3174 - 1391/11/15 اصالت امضا و مفاد آن راتایید نموده و نظریه مذکور مصون از اعتراض طرفین باقی مانده و خریداران خواهان حاضر قائم‌مقام قانونی مالک قبلی بوده و تمامی تعهدات راجع به عین مزبور در حق آن‌ها نیز موثر بوده لذا با فرض تجویز انتقال دعوی انتقال به غیر را غیر ثابت تشخیص داده و حکم به بطلان دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- نعمتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/08/15 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان م. و الف. شهرتین ف. به خواسته تخلیه یک باب حجره واقع در طبقه فوقانی مغازه شماره... جزء پلاک ثبتی یک فرعی از.. اصلی واقع در بخش... تهران موضوع اجاره‌ نامه رسمی شماره....مورخ 1335/10/19 تنظیمی در دفترخانه... تهران به‌لحاظ انتقال به غیر اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولا هر چند مستفاد از ماده 10 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 که ناظر به روابط استیجاری فی‌مابین متداعیین می‌باشد مستاجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئا و یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد و در صورت ارتکاب و انتقال به غیر موجر می‌تواند فسخ قرارداد اجاره را درخواست نماید و عدم درج این مطلب در اجاره ‌نامه نیز دلالتی بر اذن موجر به انتقال عین مستاجره ندارد لیکن در دوسیه مطمح نظر پیرو قرارداد اجاره رسمی شماره... در همان تاریخ متمم قرارداد نیز تنظیم و موجر وقت حق هرگونه انتقال به غیر را به مستاجر تجویز نموده است ثانیا با احراز اصالت سند مدرکیه شماره 14157 مورخ 1335/10/19 که مفاد آن دلالت بر اذن انتقال عین مستاجره دارد انتقال مالکیت صورت گرفته در تعاقب ایادی و در نهایت به تجدیدنظرخواهان مسقط این اذن نبوده و موثر در مقام نمی‌باشد و انتقال صورت گرفته از ناحیه مستاجرین به صندوق قرض‌ الحسنه مولی‌ الموحدین نیز در راستای اذن موجر وقت که در آن مقطع مالکیت عین مستاجره را داشته است بوده است و از این حیث خللی به آن وارد نمی‌باشد از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و در این مرحله از رسیدگی نیز تجدیدنظرخواهان دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده‌اند بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض‌ عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

منبع
برچسب‌ها