نظریه مشورتی شماره 7/96/2340 مورخ 1396/09/28

تاریخ نظریه: 1396/09/28
شماره نظریه: 7/96/2340
شماره پرونده: 1642-51-96

استعلام:

با عنایت به اینکه ماده 53 و 56 قانون قاچاق کالا و ارز از میان کالاهای مکشوفه جهت تحویل به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کالاهای قاچاق ممنوعه از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره را استثنا نموده و آیین نامه اجرای ماده 56 قانون مذکور در ماده 13 خود تعیین تکلیف کالای قاچاق را به ماده 53 قانون قاچاق کالا و ارز ارجاع نموده با توجه به نسخ تبصره ذیل ماده 3 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب سال 1373 در خصوص امحای تجهیزات دریافت از ماهواره مقرره قانونی وجود ندارد و امکان نگهداری طولانی مدت این تجهیزات به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری در مراجع انتظامی پس از صدور رأی وجود ندارد آیا امکان امحای این تجهیزات و تحویل آهن آلات امحا شده به سازمان اموال تملیکی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از این که ماده‌ی 13 آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ناظر به تحویل اموال تاریخی و میراث فرهنگی به سازمان مربوط می‌باشد، در فرض سوال از حیث امکان امحاء (معدوم نمودن) تجهیزات دریافت از ماهواره پس از صدور حکم قطعی و تحویل ضایعات حاصل از معدوم کردن کالای موصوف، مطابق ضوابط مقرر در ماده 7 و ملاک بند ب ماده‌ی 10 آیین نامه‌ی مذکور که ناظر به امحای کالای ممنوع است، رفتار می‌شود. بدیهی است که چنانچه امکان صادرات کالای مذکور (تجهیزات دریافت از ماهواره) مطابق ماده 2 این آیین نامه، وجود نداشته باشد، با توجه به قواعد عام از جمله مواد 215 قانون مجازات اسلامی 1392 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 رفتار خواهد شد.

منبع