رای شماره 1118 مورخ 1399/08/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9803970 شماره دادنامه: 9909970906011118 تاریخ: 11/8/99

شاکی: ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی کرج

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های 2 بندهای 2 و 3 و همچنین تبصره 8 مصوبه شماره 5/3/5/98/1018 مورخ 98/5/6 (بهای خدمات مدیریت پسماند)

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی کرج به خواسته ابطال ردیف های 2 بندهای 2 و 3 و همچنین تبصره 8 مصوبه شماره 5/3/5/98/1018 مورخ 98/5/6 (بهای خدمات مدیریت پسماند) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

2- پذیرش و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره:

ردیف

نوع خدمات

واحد

نرخ پیشنهادی سال 98

توضیحات

1

پذیرش و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره

تن

000/500 ریال

که در کمیسیون بررسی و موافقت گردید مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء به تصویب رسید.

2- پذیرش در ایستگاه انتقال، انتقال و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره:

ردیف

نوع خدمات

واحد

نرخ پیشنهادی سال 98

توضیحات

1

پذیرش در ایستگاه انتقال و دفن پسماند های عادی در مرکز دفن حلقه دره

تن

000/800 ریال

که در کمیسیون بررسی و موافقت گردید مطرح و مصوبه کمیسیون به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

تبصره 8: به سازمان مدیریت پسماند اجازه داده می‌شود نسبت به انتخاب کارگزارانی به جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند با رعایت تشریفات قانونی تا سقف 5 درصد از بهای وصول شده اقدام نماید. «که در کمیسیون بررسی و با اصلاح متن به شرح ذیل: به شهرداری کرج اجازه داده می‌شود با انتخاب کارگزار واجد صلاحیت و با استفاده از نیروهای انسانی سازمان مدیریت پسماند به جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند با رعایت تشریفات و تعرفه های قانونی تا سقف 5 درصد از بهای وصول شده را بابت پاداش و تشویق به کارکنان و کارگزار ذیربط (به صورت آزمایشی) به مدت یک سال هزینه نماید موافقت گردید.» مطرح و به اتفاق آراء مقرر گردید جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ردیف های 2 بندهای 2 و 3:

در این خصوص لازم به ذکر است که در قالب جدولی تحت عنوان نوع خدمات که در ردیف 2 آن هزینه توزین مقرر گردیده است، به ازای هر سرویس مبلغ 50000 ریال تعیین شده است، با شق ج بند 5 ماده 2 قانون مدیریت پسماند مغایرت دارد. چرا که توزین پسماند بخشی از فرآیند مدیریت پسماند بوده است و دریافت هزینه برای آن عوارض مضاعف محسوب می‌شود.

تبصره 8 مصوبه موردشکایت:

با ماده 8 قانون مدیریت پسماند مغایرت دارد، چرا که هزینه کرد وجوه ماخوذه جز در مورد هزینه های مدیریت پسماند جایز نمی‌باشد. در همین راستا باید به دادنامه شماره 1217 مورخ 24/11/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.

لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت استدعا می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 385/99/7/5 مورخ 18/3/1399به طور خلاصه توضیح داده است که:

1-در خصوص تبصره 8 موردشکایت، در این مصوبه شورا این موضوع را صرفا به کمیسیون ارجاع داده تا بررسی بیشتر صورت گیرد.

2- مطابق نظریه شورای نگهبان در فرضی که شورای اسلامی شهر، مجوز قانونی تصویب در خصوص اخذ عوارض را داشته باشد این امر خلاف شرع نیست.

3- ذکر این نکته در ماده 8 قانون مدیریت پسماند که هزینه های مربوط توسط مدیریت پسماند از تولید کننده وصول خواهد شد، مانع از اختیارات شورای اسلامی شهر برای اخذ خسارت از عوامل تخلیه غیرمجاز پسماند نیست.

لذا رای به رد شکایت تقاضا می‌گردد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف یک تحت عنوان پذیرش دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره و ردیف یک بند 3 تحت عنوان پذیرش در ایستگاه انتقال و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره و تبصره 8 از مصوبه شماره 1018/98/05/3/5 مورخ 6/5/98 مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها