ماده 6 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی تنها از اشخاص حقیقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌ گردد یا نماینده قانونی آنان پذیرفته می ‌شود.