ماده 126 قانون محاسبات عمومی کشور

حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که‌ لازم‌ الاجراء خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)