اجرای مجازات حبس قطعی با احتساب ایام بازداشت قبلی در مورد شخصی که بابت محکومیت مالی بازداشت می‌باشد

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/08/01
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مراوه تپه

موضوع

اجرای مجازات حبس قطعی با احتساب ایام بازداشت قبلی در مورد شخصی که بابت محکومیت مالی بازداشت می‌باشد

پرسش

نحوه اجرای مجازات حبس قطعی با احتساب ایام بازداشت قبلی در مورد شخصی که بابت محکومیت مالی موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بازداشت می‌باشد چگونه است؟

نظر هیئت عالی

ایامی که محکوم به سبب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حبس به سر برده قابل احتساب در محکومیت کیفری نیست.

نظر اکثریت

نظر به اینکه بر اساس مقررات اجرای احکام کیفری از جمله مواد 490 و 494 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، اراء کیفری پس از ابلاغ و قطعیت آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود و عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید و ماده 515 قانون مذکور نیز مقرر داشته مدت تمام کیفرهای حبس از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود و در صورتی که محکوم علیه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از میزان حبس وی کسر می‌شود و از طرفی بازداشت محکوم علیه بابت محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثالهم موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، موجبی برای توقف یا تاخیر در اجرای حکم قطعی کیفری نبوده و در قانون چنین موضوعی مقرر نگردیده و اصل تفسیر به نفع متهم نیز موید همین معنا می‌باشد لذا چنانچه محکوم علیه در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بازداشت باشد، اجرای محکومیت قطعی کیفری وی اعم از حبس یا جزای نقدی، در همان پرونده یا پرونده های دیگر با دستور قاضی اجرای احکام کیفری و اعلام آن به زندان محل بازداشت، در مورد وی شروع و پس از اتمام اجرای مجازات مزبور در صورتی که موجبات بازداشت موضوع محکومیت مالی مرتفع شده باشد، آزاد و الا همچنان بازداشت خواهد بود و همچنین در صورتی که در زمان بازداشت بابت محکومیت مالی، در پرونده کیفری دیگری تحت قرار زندانی شود، بازداشت وی از تاریخ صدور قرار محاسبه و از مجازات قطعی بعدی وی کسر خواهد شد ولی احتساب ایامی که صرفاً بابت محکومیت مالی بازداشت بوده کسر آن از مجازات قطعی کیفری فاقد وجاهت قانونی است.

نظر ابرازی

از آنجایی که مبنای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی با مجازات کیفری متفاوت است و در فرض سوال محکوم علیه بابت محکومیت مالی حبس شده است در حالی که ماده 515 قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته مدت کیفر خبس از روزی شروع می‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود و چنانچه پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در همان پرونده مطرح بوده تحت نظر یا بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی از میزان حبس او کسر می‌شود.لذا با توجه به اینکه شروع حبس یا بازداشت وی در ادامه آن بابت محکومیت مالی بوده و بابت محکومیت کیفری یا قرار تامین کیفری نبوده، صرف اعلام محکومیت قطعی کیفری یا قرار تامین به زندان به معنای شروع به اجرای حکم یا محاسبه و کسر آن از مجازات بعدی نمی‌باشد و پس از رفع موجبات حبس وی بابت محکومیت مالی، مجازات کیفری قطعی شروع به اجرا و ایام بازداشت قبلی نیز از همین تاریخ قابل محاسبه خواهد بود.

منبع
برچسب‌ها