رای شماره 844 الی 847 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- هیات وزیران به خواسته درخواست ابطال مصوبه شماره 156674/ت58322 ه- مورخ 27/12/1399 هیات محترم وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

هیات وزیران در جلسه 27/12/1399 به پیشنهاد شماره 153538 مورخ 1/10/1399 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب کرد.

الف: در بخش سرخه شهرستان سمنان استان سمنان، یک دهستان به نام مومن آباد از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد می‌شود:

1. مومن آباد 2. بیابانک 3. صوفی آباد 4. کارخانه گچ سازی 5. کارخانه گچ صدف 6. شرکت مرغ نگاه صبا 7. مرغداری کشاورز 8. گچ ثمین سمنان 9. اراضی شرکت گچ سمنان مازندران 10. مجتمع صنعتی پاپیوش 11. بیلان 12. جهان آباد 13. حسین آباد 14. دهاقین 15. رضا آباد 16. رهبر 17. سپید میدان 18. سنجده 19. شور آب 20. دامداری مجیدی 21. طالب آباد 22. غیاث آباد 23. محمد آباد 24. مراد آباد 25. مظفر آباد 26. مهدی آباد 27. نظامی 28. همت آباد 29. رستوران لقمه سرا 30. مرغداری محمد عرب شماره (1) 31. مرغداری رضا امامی 32. ناحیه صنعتی سرخه 33. کارخانه آرد امید سرخه 34. مرغداری سنگلج سرخه 35. مرغداری کشاورزی برادران پیوندی 36. معدن گچ زیوان 37. کارخانه کربنات سدیم 38. محمود آباد

ب- روستای مومن آباد به عنوان مرکز دهستان مومن آباد تعیین می‌شود.

پ- در بخش سرخه یک دهستان به نام امامزاده عبدالله از ترکیب روستاها، مزرعه ها و مکان های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله روستاها، مزرعه ها و مکان های زیر ایجاد می‌شود:

1. امامزاده عبدالله 2. ایچ 3. جوین 4. امامزاده محمد زید 5. عبدالله آباد 6. هواخورسو 7. لوبره 8. خونار 9. آب دلوار 10. استالی 11. مزرعه (6) 12. پسکار دره 13. کهنه ده 14. امامزاده سید حسین 15. معدن گچ پدیده 16. معدن گچ نادر 17. تاسیسات آب (1) 18. کارگاه وزارت راه 19. مزرعه آبرچین 20. مرغداری کیمیا نصر 21. مرغداری افق کویر 22. کارخانه گچ خورشید 23. کارخانه گچ حریر و سمنان تابان 24. ایستگاه مخابراتی مکرو 25. تاسیسات گاز 26. نیم ایستگاه مخروبه 27. ایستگاه سرخدشت 28. علی آباد (2) 29. مزرعه (8) 30. مزرعه (2) 31. اشنی

ت- روستای امامزاده عبدالله به عنوان مرکز دهستان امامزاده عبدالله تعیین می‌شود.

ث- در شهرستان سمنان، یک بخش به نام هفدر از ترکیب دهستان های هفدر و مومن آباد ایجاد می‌شود.

ج- روستای مومن آباد به عنوان مرکز بخش هفدر تعیین می‌شود.

چ- در استان سمنان، با تغییر نام بخش سرخه به مرکزی، یک شهرستان به نام سرخه از ترکیب دو بخش مرکزی و هفدر ایجاد می‌شود.

ح- شهر سرخه به عنوان مرکز شهرستان سرخه تعیین می‌شود.

خ- این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 219942/ت48486 ه- مورخ 9/11/1391 می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

عدم رعایت اصول و مفاد قانونی تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، خاصه ماده 6 و تبصره 3 ماده فوق و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 1 ماده 7 و ماده 10 مصوبه 15/1/1362 و دیگر قوانین مربوطه در مصوبه شماره 156674/ت 58322 ه- مورخ 22/12/1399 هیات محترم وزیران

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

علیرغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت به تاریخ 26/2/1400 و ابلاغ آن به طرف شکایت در مورخ 4/3/1400 تاکنون پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. همچنین در پرونده دیگر به شماره بایگانی 0000468 نیز علیرغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به تاریخ 3/3/1400 برای اداره حقوقی امور دولت و ابلاغ آن در مورخ 15/3/1400 تا کنون هیچ گونه پاسخی واصل نشده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

با توجه به عدم وصول پاسخ از ناحیه طرف شکایت در هر دو پرونده و با توجه به اینکه تصویب نامه موضوع شکایت روستاها و مکان و نقاط زیادی را شامل می‌گردد و نظر به پراکندگی مکان های مذکور و عدم اطلاع و دسترسی به آماری دقیق و مستند از میزان جمعیت هریک از آنها و نیز محدوده جغرافیایی آن و همچنین نظر به اینکه حسب اطلاع واصله هیات محترم وزیران به موجب تصویب نامه شماره 46277/ت58997 ه- مورخ 28/4/1400 نسبت به اصلاح تصویب نامه شماره 156674/ت 58322 ه- مورخ 27/12/1399 موضوع شکایت اقدام نموده است پیشنهاد دعوت داده می‌شود.

تهیه کننده گزارش:

علی قاسمی نژاد

رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست:

در خصوص شکایت آقایان: 1. منوچهر منیری فرزند قدراله 2. احمدرضا سعیدی فرزند حسن 3. جابر حیدریان فرزند عباسعلی 4. محمد علی حیدریان فرزند عباسعلی 5. پرویز جلالی فرزند احمد علی 6. حشمت اله زیاری فرزند جان آقا 7. محمد مازندرانی فرزند خلیل به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- هیات وزیران به خواسته ابطال مصوبه شماره 156674/ت58322 ه- مورخ 27/12/1399 هیات محترم وزیران موضوع در جلسه مورخ 14/6/1400 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه مطابق ماده 3 قانون تعاریف و تقسیمات کشوری دهستان از به هم پیوستن چند روستا، مکان، مزرعه همجوار، با تراکم کم حداقل 4000 نفر تشکیل می‌شود در مصوبه معترض عنه دهستان مومن آباد از ترکیب 38 روستا، مزرعه و مکان و دهستان امامزاده عبداله و از ترکیب 31 روستا، مزرعه و مکان تشکیل شده است و مطابق ماده 6 قانون مرقوم بخش از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه و مکان و روستا با تراکم متوسط 20 هراز نفر تشکیل و با تصویب هیات وزیران می‌تواند کمتر از میزان تعیین شده باشد و در بند ت مصوبه بخش هفدر از ترکیب دهستان های هفدر و مومن آباد ایجاد که از مزارع و مکان ها و روستاهای زیادی تشکیل شده است و مطابق ماده 7 قانون اشاره شده شهرستان از به هم پیوستن چند بخش همجوار با تراکم متوسط 000/80 نفر تشکیل می‌شود و با تصویب هیات وزیران با حداقل 50 هزار نفر نیز قابل تشکیل است و در بند ج مصوب شهرستان سرخه از ترکیب دو بخش مرکزی و هفدر تشکیل شده است و در ماده 13 قانون مرقوم برای هیات دولت این اختیار و حق ایجاد شده است در مواقع ضرورت و تشخیص نسبت به هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل یا ایجاد و ادغام و نیز تعیین و تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام گذاری واحدهای تقسیمات کشوری بجز استان بنا به پیشنهاد وزارت کشور تصویب نماید بنابراین مصوبه مغایرتی با مقررات اعلام شده ندارد.

فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی

رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

عناوین و برچسب‌ها