پرداخت دیه از بیت المال - نشست قضایی (3)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/06/05
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر میامی

موضوع

پرداخت دیه از بیت المال

پرسش

طبق تبصره ماده 342 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 در مواردی که دیه از بیت المال قابل مطالبه و پرداخت است دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه به منظور دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت نماید. در این خصوص دادگاه چه کسی را جهت دفاع از حقوق بیت المال برای جلسه رسیدگی دعوت خواهد نمود؟

نظر هیئت عالی

در مواردی که قانون‌گذار دستگاه پرداخت‌کننده را منصوصاً مشخص کرده و پرداخت آن را برعهده آن مرجع ذکر نموده و در بودجه سنواتی سازمان مربوطه لحاظ کرده نماینده آن تشکیلات باید دعوت به جلسه برای دفاع شود در غیر این صورت برای دفاع، نماینده وزارت دادگستری باید دعوت به حضور شود.

نظر اتفاقی

تبصره ماده 342 قانون آئین دادرسی کیفری در اصلاحات سال 94 به ماده الحاق شده است. طبق تبصره ماده مذکور در دعاوی مربوط به مطالبه خسارت موضوع ماده 260 این قانون و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و همچنین در مواردی که دیه از بیت المال مطالبه و پرداخت می‌شود دادگاه موظف است از دستگاه پرداخت کننده دیه یا خسارت برای دفاع از حقوق بیت المال دعوت نماید. بر طبق ماده 259 و 260 قانون آئین دادرسی کیفری برای جبران خسارت موضوع ماده 255 برعهده دولت است و برای این پرداخت صندوقی زیر نظر وزارت دادگستری تاسیس می‌شود. در مواردی که دستگاه پرداخت کننده خسارت و یا دیه مشخص است به طور مثال بیمه و یا صندوق مذکور در قانون بیمه اجباری شخص ثالث و یا پرداخت دیه بر طبق قانون نیروی انتظامی توسط نیروی انتظامی و غیره. در این صورت نماینده دستگاه پرداخت کننده جهت دفاع دعوت خواهد شد و در مواردی که دستگاه پرداخت کننده مشخص نشده و دیه از بیت المال پرداخت می‌شود چون وظیفه پرداخت بر عهده وزارت دادگستری به عنوان نماینده دولت می‌باشد، دادگاه باید نماینده وزارت دادگستری را جهت دفاع برای رسیدگی دعوت نماید.

منبع
برچسب‌ها