مرجع صالح رسیدگی به دعاوی ناشی از قرارداد در فرض مجهول المکان بودن خوانده

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که خوانده در آدرس اولیه شناخته نشده و مجهول المکان باشد، طرح دعاوی ناشی از قرارداد به طرفیت وی در دادگاه محل تنظیم قرارداد صحیح است.

رای خلاصه جریان پرونده

دراین پرونده آقای ع.م. وخانم ز.ق به وکالت از آقای الف. الف.ن. دادخواستی به طرفیت آقای ف. ن به خواسته مطالبه 50/500/000 ریال به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه تقدیم محاکم عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد کرده است که به شعبه دوم آن دادگاه ارجاع واین شعبه به موجب رای شماره --- - 1393/06/16 به لحاظ محل اقامت خوانده ضمن نفی صلاحیت خویش به اعتبارشایستگی دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان الیگودرز اعلام نظرکرده است پس ازارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه‌های مذکور این شعبه نیز به موجب رای شماره --- - 1393/11/28 با توجه به اینکه حسب اظهارات احد از موکلان خواهان، خوانده ازآدرس مندرج درمتن دادخواست نقل مکان نموده ومتواری می‌باشد صلاحیت خود را نپذیرفته وبا حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشورارسال داشته است که به این شعبه ارجاع وتحت نظرقراردارد ومفاد قرارهای طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس ازقرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف درصلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف درصلاحیت حادث شده بین شعبه دوم دادگاه حقوقی نجف آباد وشعبه اول دادگاه حقوقی الیگودرز به شرحی که درقرارهای صادرشده ازمراجع قضایی مذکور بازتاب یافته است با توجه به اینکه قبل ازصدور قرارتوسط دادگاه حقوقی نجف آباد احد از موکلان خواهان اعلام نموده است که خوانده متواری ومجهول المکان می‌باشد نظر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی الیگودرز صائب است و مستندا به ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی یا اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان نجف آباد حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

منبع

عناوین و برچسب‌ها