شرط تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/06
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار منوط به عدم پرداخت جریمه نقدی مندرج در بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/30

رای دادگاه

در خصوص اتهام آقای م. ش. دائربه بکارگیری اتباع بیگانه فاقدمجوزکار( 5 نفرتبعه افغانستان) درکارگاه ساختمانی واقع در... درمورخه 93/8/18 موضوع کیفرخواست شماره 6409 مورخ 83/12/2 دادسرای ناحیه 5 تهران دادگاه با توجه به شکایت (گزارش)اداره کار استان تهران وگزارش مرجع انتظامی و صورتجلسه بازرسی ازمحل کارگاه ساختمانی و اقاریرضمنی و دفاعیات غیرموجه متهم لذابزهکاریش محرزاست ومستندابه ماده 181 قانون کاروماده 19 قانون مجازات اسلامی متهم نامبرده رابه تحمل نودویک روزحبس تعزیری درجه 7 محکوم می‌نماید.رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهرانمحسن پور عبداله

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/06

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/02/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن وی از بابت اتهام بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری درجه هفت محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده، لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و اینکه وی جریمه موضوع بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را پرداخت نموده است و از طرفی تعقیب امر کیفری بر اساس ماده 181 قانون کار منوط به خود داری کار فرما از پرداخت جریمه مذکور می‌باشد لذا دادگاه به استناد بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و ذیل بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

خلیل حیات مقدم - احمد شیری خان

منبع
برچسب‌ها