رای شماره 367 مورخ 1381/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 27/79

شاکی: آقای عباس وردیان تهرانی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 15 دی 1381

شماره دادنامه: 367

مقدمه: الف - 1) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 74/277 موضوع شکایت آقای عباس وردیان تهرانی به طرفیت شهرداری منطقه 8 - کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری به خواسته نقض و ابطال آراء صادره به شرح دادنامه شماره 1052 مورخ 1374/11/04 رای به ورود شکایت صادر نموده‌ است الف -2) شعبه دوم هیات تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت2/75/175 موضوع تقاضای تجدیدنظر اداره کل حقوقی شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 1052 مورخ 1374/11/04 صادره از شعبه 16 دیوان به شرح دادنامه شماره 497 مورخ 1376/05/11 دادنامه بدوی را عیناً تایید نموده‌ است.ب -1) شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/286 موضوع شکایت آقای عباس وردیان تهرانی به طرفیت شهرداری منطقه 8 تهران به خواسته نقض رای شماره 761449 مورخ 1376/11/15 کمیسیون تجدیدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 2099 مورخ 1377/11/26 حکم به ورود شکایت صادر نموده‌ است.ب -2) شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت3/78/99 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری تهران نسبت به دادنامه شماره 2099 مورخ 1377/11/26 شعبه شانزدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 308 مورخ 1378/05/13 با وارد دانستن اعتراض شهرداری ضمن فسخ دادنامه شماره2099 مورخ 1377/11/26 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده‌ است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به تفاوت دلایل و مدارک و مبنای استدلال مندرج در دادنامه‌های فوق‌الذکر و اینکه تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست، مورد از مصادیق آراء‌متناقض مقرر در ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1378/02/01 نمی‌باشد و موجبی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این خصوص درقلمرو ماده مذکور وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع