رای شماره 725 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی

شماره پرونده:ه- ع؍ 9803954 شماره دادنامه: 9909970906010725 تاریخ: 28/4/99

شاکی:آقای غلام جنتی

طرف شکایت:وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع شکایت و خواسته:ابطال بخشنامه به شماره 127481؍60 مورخ 6؍5؍98 مدیر کل منابع انسانی و رفاه سازمان صنعت، معدن و تجارت

هیات وزیران طی تصویب نامه شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍98 در راستای اجرای بند (الف) و بند (ی) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 98 نحوه افزایش حقوق و مزایای کارمندان شاغل دولت را تعیین کرده است.

مدیرکل منابع انسانی و رفاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در جهت تبیین نحوه اجرای بندهای 7 و 8 مصوبه مذکور اقدام به صدور دستورالعملی برای واحدهای زیر مجموعه نموده است که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

متن مقرره مورد شکایت:

روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان

معاونین محترم اداری و مالی سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته

موضوع: نحوه اجرای دقیق بند 7 و 8 بخشنامه ضریب سال 98

سلام علیکم - احتراماً، پیرو بخشنامه شماره 49537؍60 مورخ 16؍2؍98 و با عنایت به نامه شماره 202735 تاریخ 21؍4؍98 سازمان اداری و استخدامی کشور (تصویر پیوست) در خصوص نحوه محاسبه و اعمال تفاوت موضوع بند 7 و 8 تصویب نامه شماره 8724؍ت56485 ه- مورخ 31؍1؍98 هیات محترم وزیران اعلام می‌دارد ؛ با توجه به مراجعه کارشناسان این اداره کل به برخی سازمان ها و بررسی پرونده های پرسنلی مشاهده گردیده که احکام صادره توسط آن دستگاه مغایر با بخشنامه های صادره از جمله بخشنامه فوق الذکر می‌باشد و از وحدت رویه یکسانی برخوردار نیستند. لذا خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به اصلاح احکام کارکنان رسمی و پیمانی آن سازمان بر اساس شیوه نامه ذیل اقدام و پس از اصلاح یک نمونه از تصویر احکام صادره سال 98 کارشناس، کارشناس مسئول و رئیس اداره را همراه با تصویر آخرین حکمکارگزینی سال 97 آنان به این اداره کل ارسال نمایند. مضافاً رعایت مفاد قراردادهای کار معین (مشخص) کارکنان قراردادی وفق بخشنامه های صادره قبلی الزامیست.

روش محاسبه بند (7) یا بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 98

1- حکم کارگزینی سال 98 را با امتیازات آخرین حکم کارگزینی سال 97 با ضریب 2120 محاسبه می کنیم.

2- مبلغ انتهای حکم کارگزینی سال 97 از بند 1 کسر می کنیم. چنانچه تفاوت رقم به دست آمده کمتر از مبلغ 000؍400؍4 ریال باشد. مبلغ مابه التفاوت را با ضریب (2120) به امتیاز تبدیل و تحت عنوان بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 98 در حکم کارگزینی سال 98 لحاظ و درج می نمائیم.

روش محاسبه تفاوت بند (8) یا جزء (1) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 98 به روش ذیل عمل می کنیم.

مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل در آخرین حکم کارگزینی سال 97 را به شرح ذیل به دست آورده و پس از تبدیل به امتیاز (با ضریب 1797) نتیجه حاصله را با امتیاز سال 98 (2120) ضرب و عدد به دست آمده را با عنوان تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 98 کل کشور در حکم کارگزینی سال 98 لحاظ می نمائیم.

برای مثال:

662؍484=062؍626؍11-400؍141؍11=17976200 حق شغل امتیاز 6200 مبلغ حکم 062؍626؍11

806؍93=206؍250؍2-400؍156؍2=17971200 حق مدیریت امتیاز 1200 مبلغ حکم 206؍250؍2

172؍343=000؍232؍8-830؍888؍7=17974390 حق شاغل امتیاز 4390 مبلغ حکم 002؍232؍8

343؍156=343؍750؍3-000؍594؍3= 17972000 ف شغل امتیاز 2000 مبلغ حکم 343؍750؍3

983؍077؍1=343؍156+172؍343+806؍93+662؍484

376؍226=21% 983؍077؍1 درصد فوق العاده ویژه 21%

359؍304؍1=376؍226+983؍077؍1

120؍539؍1=2120726=1797؍359؍304؍1

مبلغ 120؍539؍1 ریال با عنوان تفاوت جزء (1) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه در حکم کارگزینی سال 98 درج می‌گردد.

مبلغ ریالی بندهای 7 و 8 در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها باشد نظیر فوق العاده اضافه کار ساعتیفوق العاده ویژهپاداش پایان خدمت و... محاسبه خواهد شد.

ضمناً تفاوت تطبیقسایربهره وریبدی آب و هوافوق العاده مناطق کمتر توسعه یافتهفوق العاده مناطق مرزی (مناطق امنیتی در گیر)-فوق العاده ایثارگری ماده (51) در محاسبه فوق العاده ویژه محاسبه نمی شوند.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: به موجب بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 98 کشور مقرر شده حقوق کارکنان دولت با حقوق و مزایای کمتر، بیشترین برخورداری را از ضریب افزایش حقوق سال جاری داشته باشند. در راستای اجرای مفاد بند مذکور هیات وزیرانمصوبه مورخ 31؍1؍98 را تصویب و حکم قانون را تبیین کرده است ولی وزارت صمت بدون توجه به آن مصوبه و قانون بودجه، اجرای قانون مذکور را کنار گذاشته و مقرره مورد شکایت با تفسیر قانون موجب تضییع حقوق کارکنان شده است که این امر مغایر بند (ی) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 98 کل کشور و بند 7 تصویب نامه شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍98 می‌باشد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: تصمیم مورد شکایت مطابق با نظر سازمان اداری و استخدامی کشور و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده است و تصمیمات آن شورا بر اساس ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجرا می‌باشد و بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب تصمیم جلسه 28؍11؍98 اعلام شده محاسبه تفاوت بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 98 بر مبنای مجموع تمامی حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی خواهد بود و منظور از سقف امتیازات مندرج در حکم کارگزینی سال 97 نیز مجموع تمامی اقلام مندرج در آخرین حکم کارگزینی سال 97 با احتساب ضریب تعدیل خواهد بود.

پرونده در جلسه مورخ 16؍4؍1399 هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء، مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه در قسمت اخیر بند (ی) تبصره 12 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مقرر شده است:«... از ابتدای سال 1398 حقوق یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ماهانه چهار میلیون(4.000.000) ریال افزایش می‌یابد. علاوه بر این افزایش، ضریب ریالی سالانه مشمول این بند نسبت به سال 1397 به میزان تا ده‌درصد(10%) افزایش می‌یابد» و در این راستای هیات وزیران طی بند 2 تصویبنامه شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍1398 اقدام لازم را به عمل آورده و مقرر داشته: « ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولتمصوب 1370 (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1398 به میزان 120ر2 ریال تعیین می‌شود. حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 1397 از مبلغ چهار میلیون و 400 هزار ریال کمتر نخواهد بود.» و بندهای 7 و 8 مصوبه مذکور ارتباطی به افزایش حقوق سال 1398 کارکنان دولت ندارد بلکه موضوع آن فرمول نحوه انطباق و تبدیل مابه التفاوت های ریالی مقرر از سوی قانون گذار در سال های 1397 و 1398 به امتیاز جهت اعمال ضریب افزایش حقوق بر آنها به منظور ساماندهی و پایدار نمودن در حقوق کارکنان با توجه به تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مواد فصل دهم قانون مذکور می‌باشد و مقرره سازمان اداری و استخدامی کشور نیز که در تبیین موضوع برای دستگاه های اجرایی اعلام داشته بود:« جهت محاسبه تفاوت بند "ی" تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور و تفاوت جزء (1) بند "الف" تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع بندهای 7 و 8 تصویبنامه شماره 8724؍ت56485ه- مورخ 31؍1؍1398 هیات محترم وزیران و اصلاحات بعد از آن، مجموع تمامی اقلام مندرج در حکم کارگزینی محاسبه خواهد شد.» به موجب دادنامه شماره9909970906011088مورخ 19؍3؍1399 هیات تخصصی استخدامی مغایر قانون شناخته نشده است، بنابراین از آنجایی که بخشنامه مورد شکایت نیز در همین راستا و در جهت تبیین موضوع صادر شده است و مغایرتی با قانون ندارد، قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و حکم به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندی - رئیس هیات تخصصی استخدامی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها