درخواست تخلیه به علت تجدید بنا

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: گواهی شهرداری جهت احراز ضرورت تجدید بنا در دعوی تخلیه به دلیل مذکور کافی است و این امر منصرف از تمدید یا انقضاء مدت آن است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای خواهان‌ها 1 - م.م. 2 و.... با وکالت م.الف. به طرفیت خواندگان 1 - ب.ش. با وکالت ف.خ. و.... به خواسته تخلیه یک باب مغازه به پلاک ثبتی... بخش... تهران به علت احداث ساختمان جدید؛ نظر به اینکه حسب درخواست خوانده ردیف اول تاریخ پروانه ساختمانی استنادی به شماره... مورخ 1390/08/15 با استعلام از شهرداری منقضی شده و تاکنون نیز تمدید نگردیده است بلکه تقاضای تمدید شده و برای اثبات جهت تخلیه در مانحن‌ فیه وجود پروانه ساختمانی معتبر ملاک عمل است و فی ‌الحال در جریان دادرسی این مهم وجود ندارد. بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطروح قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 - قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - انیس حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم‌ها م. و ل.شهرت هر دو م. و... با وکالت آقای الف.ح. به‌ طرفیت آقایان 1 - ر.م. و... نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/07/02 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها مبنی بر تخلیه عین مستاجره به‌ لحاظ تجدید بنا است با التفات به رسیدگی‌های به ‌عمل آمده و نظر به اینکه بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 گواهی شهرداری را جهت ضرورت تجدیدنظر بنا کافی دانسته و این امر منصرف از تمدید یا انقضاء مدت آن می‌باشد طبیعی است نتیجه عمل عدم تخلیه موجب انقضاء پروانه تجدید بنا خواهد بود بنا به‌ مراتب قرار تجدیدنظرخواسته در خور تایید نیست این دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت می‌دهد این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

توکلی- نامدار

منبع
برچسب‌ها