حذف.

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به خواسته الزام سازمان تامین اجتماعی به پرداخت مستمری حقوق مورث خواهان، از صلاحیت مراجع قضایی خارج بوده و در صلاحیت سازمان مذکور است.

رای شعبه دیوان عالی کشور

در تاریخ 1394/03/25 آقای س. د. به وکالت از خانم ن. د. به طرفیت بیمه تامین اجتماعی و خانم ه. د. طرح دعوی نموده مطالبه وجه (الزام خوانده ردیف اول به پرداخت مستمری کامل و ردیف دوم جهت اطلاع و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه از ردیف اول فعلا مقوم به 51000000 ریال) عین عبارت مسطور در ستون خواسته دادخواست و در شرح دادخواست توضیح داده: موکله تنها دختر مجرد و از نظر بیمه مستحق دریافت مستمری حقوق پدرش مرحوم زیاری د. می‌باشد. خواهرش خانم ه. د. طی درخواستی از بیمه خواستار دریافت مستمری شده و از ارائه مدارک کامل به بیمه خودداری کرده است، تمام برادران و فامیل می دانند که ه. ازدواج نموده و از منزل پدری به منزل شوهرش که از ما مخفی کرده نقل مکان نموده است. بیمه با فرستادن بازرسی به محل زندگی ما و ه. موضوع ازدواج را از دیدن شوهر و فرزندانش کشف نموده و به ه. مستمری پرداخت نکرده لیکن نصف مستمری که حق ن. است را توقیف نموده است. لذا تقاضای رسیدگی و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت کل مستمری به موکله را استدعا می نماید. شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اهواز با اجلاس در وقت فوق العاده مورخ 1394/07/28 ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره --- - 1394/08/03 خود را صالح به رسیدگی ندانسته با استناد به مواد 30 و 36 و 39 و 40 از قانون تامین اجتماعی و 26 و 28 قانون آیین دادرسی (دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور) مدنی و رای وحدت رویه شماره 720 مورخه 1390/03/03 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت سازمان تامین اجتماعی اهواز صادر می نماید. پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای بهروز طالب جان نثار حسینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید قرار عدم صلاحیت صادره مشاوره نموده چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با التفات به خواسته وکیل خواهان قرار صادره در نفی صلاحیت و تعیین مرجع صالح غیر قضایی ،از حیث استدلال و استناد منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی است. مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را تایید می نماید.

حسین یاوری، بهروز طالب جان نثار حسینی

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با التفات به خواسته وکیل خواهان قرار صادره در نفی صلاحیت و تعیین مرجع صالح غیر قضایی ،از حیث استدلال و استناد منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی است. مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را تایید می نماید.

حسین یاوری، بهروز طالب جان نثار حسینی

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با التفات به خواسته وکیل خواهان قرار صادره در نفی صلاحیت و تعیین مرجع صالح غیر قضایی ،از حیث استدلال و استناد منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی است. مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را تایید می نماید.

حسین یاوری، بهروز طالب جان نثار حسینی

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

با التفات به خواسته وکیل خواهان قرار صادره در نفی صلاحیت و تعیین مرجع صالح غیر قضایی ،از حیث استدلال و استناد منطبق با محتویات پرونده و موازین قانونی است. مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را تایید می نماید.

حسین یاوری، بهروز طالب جان نثار حسینی

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها