مطالبه لاشه چک در فرض محکومیت به پرداخت وجه آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت محکومیت به پرداخت وجه چک، دعوای استرداد لاشه چک قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع.خ. به وکالت از غ.ر. به طرفیت آقای م.ح. مبنی بر استرداد لاشه سه فقره چک به شماره... الی... عهده بانک ص. جمعا بمبلغ 120/000/000 ریال بانضمام خسارت دادرسی بدین شرح که حسب استشهادیه و البته اظهارنامه ارسالی و اسناد و مدارک حاوی چندین فقره فاکتور اموال که پس از توافق به تحویل اموال موضوع فاکتورها بنا بر استرداد سه فقره چک بوده که علیرغم تحویل آن، خوانده از استرداد و عودت اسناد امتناع نموده که پس از طرح و اقامه دعوی و ابلاغ واقعی وقت دادرسی با ارسال نسخه دادخواست و ضمائم مشارٌالیه از حضور در جلسه دادگاه و دفاع و یا ایراد در قبال دعوی مطروحه استنکاف نموده و دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، لهذا مستندا به ماده 10 ، 198 ، 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک‌های مذکور و پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ 2/470/000 ریال و 4/080/000 ریال بابت حق‌الوکاله وکیل صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل پژوهش در محاکم استان است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی قاضی مامور شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - خلجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به طرفیت آقای غ.ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 93/2/3 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر استرداد لاشه سه فقره چک به شماره... الی... عهده بانک ص. جمعا به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد لاشه چک‌های مذکور به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه برابر دادنامه صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره 01013 مورخ 93/7/27 که در تایید رای شماره --- مورخ 92/10/22 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است و طی آن تجدیدنظرخوانده به پرداخت وجه چک‌های مورد استناد به انضمام سایر خسارات محکوم شده است، بنابراین ادعای استرداد لاشه چک‌های فوق قابل پذیرش نبوده، مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی

منبع
برچسب‌ها