تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۳۷

پیام: در صورت محکومیت به پرداخت وجه چک، دعوای استرداد لاشه چک قابل پذیرش نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع.خ. به وکالت از غ.ر. به طرفیت آقای م.ح. مبنی بر استرداد لاشه سه فقره چک به شماره... الی... عهده بانک ص. جمعاً بمبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام خسارت دادرسی بدین شرح که حسب استشهادیه و البته اظهارنامه ارسالی و اسناد و مدارک حاوی چندین فقره فاکتور اموال که پس از توافق به تحویل اموال موضوع فاکتورها بنا بر استرداد سه فقره چک بوده که علیرغم تحویل آن، خوانده از استرداد و عودت اسناد امتناع نموده که پس از طرح و اقامه دعوی و ابلاغ واقعی وقت دادرسی با ارسال نسخه دادخواست و ضمائم مشارٌالیه از حضور در جلسه دادگاه و دفاع و یا ایراد در قبال دعوی مطروحه استنکاف نموده و دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده، لهذا مستنداً به ماده ۱۰، ۱۹۸، ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک‌های مذکور و پرداخت هزینه دادرسی بمبلغ ۲/۴۷۰/۰۰۰ ریال و ۴/۰۸۰/۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل پژوهش در محاکم استان است.

رئیس شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی قاضی مأمور شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - خلجی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به طرفیت آقای غ.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۶۶ مورخ ۹۳/۲/۳ شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخوانده مبنی بر استرداد لاشه سه فقره چک به شماره... الی... عهده بانک ص. جمعاً به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد لاشه چک‌های مذکور بعلاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه برابر دادنامه صادره از شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شماره ۰۱۰۱۳ مورخ ۹۳/۷/۲۷ که در تأیید رأی شماره ۱۱۷۹ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است و طی آن تجدیدنظرخوانده به پرداخت وجه چک‌های مورد استناد به انضمام سایر خسارات محکوم شده است، بنابراین ادعای استرداد لاشه چک‌های فوق قابل پذیرش نبوده، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی