تعیین اداره حقوقی طرف قرارداد به عنوان داور

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانجه طرفین قرارداد با توافق و اراده خویش اداره حقوقی یکی از طرفین را علیرغم علم و اطلاع از وابستگی آن اداره به طرف قرارداد، به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف انتخاب و بدان تراضی کنند، این امر موجبی برای بطلان رای داوری صادره نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان به‌ طرفیت خوانده به ‌خواسته ابطال رای داور به شماره 92 - 93 به لحاظ مخالفت با قوانین موجد حق و عدم تعیین داور مشخص و عدم صلاحیت داور نظر به اینکه اولا شرط ضمن عقد به نظر دادگاه مبین شرط داوری نبوده بلکه راهکاری برای حل اختلافات بوده و دلیل بر عدم صلاحیت دادگاه و داور تلقی شدن اداره حقوقی خوانده نبوده ثانیا در داوری غیر از اشخاص حقیقی و در داوری سازمانی باید سازمان داوری با تعیین شخص حقیقی اقدام به رسیدگی نماید که در مانحن‌ فیه واقع نگردیده ثالثا اداره حقوقی جزیی از شخصیت حقوقی خوانده بوده و طرف دعوی نمی‌تواند داور باشد و نقض غرض بوده و با ماهیت امر داوری منافات دارد لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و مستندا به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- یازرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ن. با نمایندگی آقایان الف.س. و م.م. به‌ طرفیت شرکت... الف.الف.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/06/17 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که متضمن پذیرش ادعای خواهان بدوی و بطلان رای داوری به شماره 92 - 93 می‌باشد (هرچند رای دادگاه بدوی دلالت بر بطلان دعوی خواهان دارد ولی با توجه به مفاد دادنامه و استدلال محکمه محترم بدوی و پی نویس همکار محترم بدوی در مورخ 1393/07/27 ذیل تقاضای تجدیدنظرخوانده دلالت بر سهو قلم داشته که این دادگاه دادنامه مذکور را از بطلان دعوی خواهان به بطلان رای داور تصحیح و اصلاح می‌نماید) وارد است چرا که طرفین با توافق و اراده خویش اداره حقوقی کارفرما را مرجع حل و فصل اختلاف انتخاب و بدان تراضی نموده‌اند و برخلاف استدلال مرجع محترم بدوی طرفین با علم و اطلاع از وابستگی اداره حقوقی به ن.، اداره مذکور را به عنوان مرجع رسیدگی به اختلاف پیش ‌بینی و توافق نموده‌اند علی‌هذا بنا به مراتب مرقوم موجبی برای بطلان رای داوری صادره وجود نداشته دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌دارد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عشقعلی- اسماعیلی

منبع
برچسب‌ها