تکلیف حقوق زوجه در صورت عدم ثبت گواهی عدم امکان سازش یا تعقیب موضوع در مهلت مقرر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/06/15
برگزار شده توسط: استان قم/

موضوع

تکلیف حقوق زوجه در صورت عدم ثبت گواهی عدم امکان سازش یا تعقیب موضوع در مهلت مقرر

پرسش

اگر زوجه به استناد یکی از بندهای عقدنامه (مثلاً به لحاظ ازدواج مجدد زوج بدون اجازه زوجه اول) جهت اعمال وکالت تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت مطلقه کردن خود کند و پس از صدور گواهی و قطعیت آن از اجرای صیغه طلاق منصرف شود و پس از مدتی مثلاً شش ماه بعد به همان جهت دادخواست جهت اعمال وکالت دهد آیا مورد پذیرش قرار می‌گیرد؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376، گواهی صادره از مراجع قضایی در خصوص عدم امکان سازش بین زوجین، چنان‌چه ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. تسلیم نکردن گواهی صادره به دفتر ثبت طلاق یا عدم تعقیب موضوع در مهلت مزبور اختیار و حقوق زوجه را که مطابق ماده 1119 قانون مدنی و شروط ضمن‌العقد تحصیل کرده، منتفی نمی‌کند. با این ترتیب زوجه می‌تواند به همان جهت و با استناد به پرونده قبلی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش کند. بنابراین، نظر اکثریت: تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

آن چه مورد وکالت بوده، طلاق است و تقاضای اعمال وکالت و اثبات مورد اعمال وکالت و صدور گواهی عدم امکان سازش در خصوص مورد اعمال وکالت محسوب نمی‌شود و غرض از وکالت، جدایی زن از قید زوجیت است و اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه و اثبات شرط اجازه اجرای صیغه طلاق از دادگاه، اعمال وکالت محسوب نمی‌شود و آنچه فعلاً مانع اجرای موضوع وکالت است قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 که فقط سه ماه برای گواهی‌های صادره از دادگاه اعتبار قائل شده، می‌باشد نه از باب آن‌که یک بار موضوع وکالت را انجام داده است. نتیجه این‌که اقامه دعوای مجدد زوجه برای اعمال وکالت به همان جهت منع قانونی ندارد.

نظر اقلیت

در فرض سوال که زوجه بدون عذر موجه جهت اعمال وکالت و مطلقه کردن خود اقدام نکرده، در واقع از حق مزبور صرف‌نظر کرده و دیگر حق بازگشت ندارد. بنابراین، اقامه دعوای مجدد وی وجاهت قانونی ندارد و مردود اعلام می‌شود.

منبع
برچسب‌ها