رای شماره 318 مورخ 1383/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 337/80

شاکی:انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع

موضوع:ابطال تصویب‌نامه شماره 6954/ت24505ه- مورخ 22/2/80 هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه 12 مهر 1383

شماره دادنامه: 318

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام نموده است، ماده 2 و تبصره‌های یک‌و2 مصوبه شماره 6954/ت24505ه- مورخ 22/2/80 مخالفت آشکار با بند د تبصره 39 قانون بودجه سال 1380 کل کشور مصوب 1379 دارد. لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را دارد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 6433 مورخ 16/2/83 مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 26886 مورخ 16/11/80 معاون اداره مالی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. متعاقباً شاکی طی نامه تقدیمی ضمن اعلام انصراف از پی‌گیری شکایت تقاضای مختومه نمودن پرونده را نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین رازینی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه شاکی از شکایت و اعتراض خود نسبت به تصویب‌نامه شماره6954/ت24505ه- مورخ 22/2/80 هیات وزیران به شرح نامه ثبت شده به شماره 998 مورخ 13/11/80 صرفنظر کرده است، موردی برای رسیدگی به اعتراض مذکور و اعمال ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - رازینی

منبع