نظریه مشورتی شماره 7/1401/550 مورخ 1401/07/09

تاریخ نظریه: 1401/07/09
شماره نظریه: 7/1401/550
شماره پرونده: 1401-168-550 ک

استعلام:

با توجه به مواد 296، 396، 397 و 399 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت عدم حضور رئیس دادگاه کیفری یک، آیا لزوماً عضو مستشار با سابقه قضایی بیشتر باید تفهیم اتهام و شروع به رسیدگی کند و در این صورت حتی صورتجلسه نیز باید با عضوی که سابقه بیشتر دارد، انجام شود؟ آیا عضو مستشار ارشد می‌تواند پرونده را به عضو مستشار کم‌سابقه ارجاع تا او صورتجلسه کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به مواد 296، 357، 396 و 397 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صورت عدم حضور رئیس دادگاه کیفری یک و رسمیت جلسه با حضور دو عضو مستشار دیگر، تمامی وظایف و اختیارات رئیس دادگاه از جمله تفهیم اتهام، شروع به رسیدگی و ریاست جلسه رسیدگی به کیفیت مذکور در ماده 359 قانون یادشده بر عهده مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد و موجب قانونی جهت اقدام به کیفیت دیگری نیست. همچنین با توجه به ماده 405 قانون یادشده ناظر به بند «ت» ماده 359 و 368 این قانون، صورتمجلس رسیدگی توسط منشی دادگاه نوشته می‌شود و در صورت عدم امکان، تنظیم صورتمجلس توسط رئیس جلسه و یا با ارجاع وی توسط مستشار دیگر انجام می‌شود.

منبع