برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/22
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد ،مصداق بزه خیانت درامانت است نه سرقت

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای د.د. با وکالت آقای ع.الف.م. دایر بر سرقت به مبلغ 120/000/000 ریال موضوع کیفرخواست شماره 2496 - 931 دادسرای ناحیه 14 تهران نظر به شکایت شاکی و وکیل وی آقای خ.، اظهارات متهم در مراحل تحقیق دادسرا و دفاع وکیل وی و اظهارات مطلعین و محتویات پرونده بدین شرح که متهم کارگر مغازه شاکی به صورت نیمه وقت بود و بدون اجازه مبالغی را از صندوق خارج و به نفع خود برداشت می کرد وکیل وی در دفاع بیان داشت تعریف جرم سرقت ربودن مال دیگری به صورت پنهانی است و عمل موکل وی مصداق تعریف جرم سرقت و ربودن نمی‌باشد، موکل برداشت مبلغ 100/000/000 ریال را قبول دارد ولی مبلغ 6 میلیون تومان را برگرداند و عمل وی ماهیت حقوقی دارد به نظر دادگاه دفاع وکیل وارد نیست زیرا موکل وی به شرح نوشته عادی اقرار به اخذ وجه نموده است و دلیلی بر بی اعتباری مدرک مذکور ارائه نگردید همچنین قانون گذار بین تعریف جرم سرقت مستوجب حد و سرقت مستوجب تعزیر با توجه به مصداق هایی که ذکر نموده فرق قائل شده است و عمل متهم مصداق بند 5 ماده 656 قانون مجازات اسلامی است و نامبرده را به تحمل 9 ماه حبس و 40 ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه به میزان 114/000/000 تومان در حق شاکی محکوم می‌نماید. نسبت به مابقی مبلغ به لحاظ استرداد آن دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. رای دادگاه حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ولایی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای د.د. فرزند الف.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/06 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نمی‌باشد زیرا اصل موضوع سرقت با توجه به اظهارات دفاعی تجدیدنظرخواه و اقرار صریح و مقرون به واقع وی به شرح برگ 18 پرونده سازگاراست و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه چون در این پرونده دلیل اثبات جرم عبارت از اقرار تجدیدنظرخواه است و اقرار وی به برداشت تنها ده میلیون تومان تعلق گرفته است که از این مبلغ نیز به میزان شش میلیون تومان به شاکی محترم بدوی مسترد شده است (برگ های 15 - 16 - 18 - 92 و 94 پرونده)صدور حکم طبق نظر شاکی محترم و مکلف کردن متهم به استرداد مبلغ یکصدوچهارده میلیون تومان قابل تایید تشخیص داده نمی شود علی هذا نظر به اینکه در امورکیفری لازم است به قدرمتیقن ازمفهومات اکتفا نمود و مازاد بر آن را محتاج دلیل دانست بدین وسیله مبلغ وجه مسروقه ده میلیون تومان تعیین و چون شش میلیون تومان به شاکی محترم مستردشده تکلیف تجدیدنظرخواه رد چهار میلیون تومان به شاکی تعیین می‌گردد و با این اصلاح و به استنادتبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادرمی گردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

دکتر اشکلک - صادقی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تجویز اعاده دادرسی آقای د.د. فرزند الف.الف. از دادنامه شماره --- مورخ 23/7/93 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تایید دادنامه --- مورخ 6/5/93 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای م. ع.ع. به میزان یک صد و بیست میلیون ریال به تحمل 9 ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ یک صد و چهارده میلیون تومان در حق شاکی محکوم یافته است و درخواست مزبور طی دادنامه شماره --- مورخ 13/10/93 شعبه --- محترم دیوان عالی کشور تجویز شده است که پس ازآن به این شعبه ارجاع گردیده است دادگاه با برسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و دعوت به سازش و استمهال خواسته شده که پس از انقضاء مهلت داده شده توافقی فی مابین در جهت سازش به عمل نیامده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مستندات دادنامه بدوی متقاضی اعاده دادرسی به عنوان شاگرد مغازه دادخوانده آقای م. ع.ع. (شاکی اولیه پرونده) مشغول به کار و با ایشان همکاری داشته است و به همین جهت صندوق و یا دخل مغازه با کلید مغازه در اختیار دادخواه آقای د.د. بوده است و بردن مال به صورت پنهان که مصداق بزه سرقت می‌باشد نیست مال امانی از سوی مالک به امین (شاگرد مغازه)سپرده شده مال که به امین سپرده می‌شود به یکی از طریق قانونی و به شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده می‌باشد علاوه بر این بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا تصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار است لذا به استناد مواد 272 و 274 و قسمت چهار از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی صادره از شعبه محترم دیوان عالی کشور را موجه ضمن نقض دادنامه شماره --- مورخ 23/7/93 شعبه محترم --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استناد ماده 674 قانون مجازات اسلامی آقای د. د. فرزند الف.الف. را به اتهام خیانت درامانت به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید و با توجه به تعیین مجازات خیانت درامانت رد مال در حق شاکی منتفی است شاکی می‌تواند طی دادخواست حقوقی مطالبات خود را پیگیری نماید رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه پنجاه و چهار دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسن بابایی - پورعرب

منبع
برچسب‌ها