تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۲۲
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۱۹۵

پیام: برداشت پول از صندوق مغازه توسط شاگرد ،مصداق بزه خیانت درامانت است نه سرقت

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای د.د. با وکالت آقای ع.الف.م. دایر بر سرقت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال موضوع کیفرخواست شماره ۲۴۹۶ - ۹۳۱ دادسرای ناحیه ۱۴ تهران نظر به شکایت شاکی و وکیل وی آقای خ.، اظهارات متهم در مراحل تحقیق دادسرا و دفاع وکیل وی و اظهارات مطلعین و محتویات پرونده بدین شرح که متهم کارگر مغازه شاکی به صورت نیمه وقت بود و بدون اجازه مبالغی را از صندوق خارج و به نفع خود برداشت می کرد وکیل وی در دفاع بیان داشت تعریف جرم سرقت ربودن مال دیگری به صورت پنهانی است و عمل موکل وی مصداق تعریف جرم سرقت و ربودن نمی‌باشد، موکل برداشت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال را قبول دارد ولی مبلغ ۶ میلیون تومان را برگرداند و عمل وی ماهیت حقوقی دارد به نظر دادگاه دفاع وکیل وارد نیست زیرا موکل وی به شرح نوشته عادی اقرار به اخذ وجه نموده است و دلیلی بر بی اعتباری مدرک مذکور ارائه نگردید همچنین قانون گذار بین تعریف جرم سرقت مستوجب حد و سرقت مستوجب تعزیر با توجه به مصداق هایی که ذکر نموده فرق قائل شده است و عمل متهم مصداق بند ۵ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی است و نامبرده را به تحمل ۹ ماه حبس و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۴ تومان در حق شاکی محکوم می نماید. نسبت به مابقی مبلغ به لحاظ استرداد آن دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۳۲ دادگاه عمومی جزائی تهران - ولایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای د.د. فرزند الف.الف. از دادنامه شماره ۳۰۰۴۷۷ مورخ ۱۳۹۳/۵/۶ دادگاه عمومی جزائی شعبه محترم ۱۱۳۲ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت به تحمل مجازات محکوم شده است وارد نمی‌باشد زیرا اصل موضوع سرقت با توجه به اظهارات دفاعی تجدیدنظرخواه و اقرار صریح و مقرون به واقع وی به شرح برگ۱۸ پرونده سازگاراست و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه چون در این پرونده دلیل اثبات جرم عبارت از اقرار تجدیدنظرخواه است و اقرار وی به برداشت تنها ده میلیون تومان تعلق گرفته است که از این مبلغ نیز به میزان شش میلیون تومان به شاکی محترم بدوی مسترد شده است (برگ های ۱۵- ۱۶- ۱۸- ۹۲و۹۴پرونده)صدور حکم طبق نظر شاکی محترم و مکلف کردن متهم به استرداد مبلغ یکصدوچهارده میلیون تومان قابل تأیید تشخیص داده نمی شود علی هذا نظر به اینکه درامورکیفری لازم است به قدرمتیقن ازمفهومات اکتفا نمود و مازاد بر آن را محتاج دلیل دانست بدین وسیله مبلغ وجه مسروقه ده میلیون تومان تعیین و چون شش میلیون تومان به شاکی محترم مستردشده تکلیف تجدیدنظرخواه رد چهار میلیون تومان به شاکی تعیین می‌گردد و با این اصلاح و به استنادتبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادرمی گردد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار

دکتر اشکلک - صادقی

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست تجویز اعاده دادرسی آقای د.د. فرزند الف.الف. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۶۳ مورخ ۲۳/۷/۹۳ شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در تأیید دادنامه ۴۴۷ مورخ ۶/۵/۹۳ صادره از شعبه ۱۱۳۲ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام سرقت موضوع شکایت آقای م. ع.ع. به میزان یک صد و بیست میلیون ریال به تحمل ۹ ماه حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و پرداخت مبلغ یک صد و چهارده میلیون تومان در حق شاکی محکوم یافته است و درخواست مزبور طی دادنامه شماره ۴۱۵۰ مورخ ۱۳/۱۰/۹۳ شعبه ۳۷ محترم دیوان عالی کشور تجویز شده است که پس ازآن به این شعبه ارجاع گردیده است دادگاه با برسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات پرونده و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و دعوت به سازش و استمهال خواسته شده که پس از انقضاء مهلت داده شده توافقی فی مابین در جهت سازش به عمل نیامده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مستندات دادنامه بدوی متقاضی اعاده دادرسی به عنوان شاگرد مغازه دادخوانده آقای م. ع.ع. (شاکی اولیه پرونده) مشغول به کار و با ایشان همکاری داشته است و به همین جهت صندوق و یا دخل مغازه با کلید مغازه در اختیار دادخواه آقای د.د. بوده است و بردن مال به صورت پنهان که مصداق بزه سرقت می‌باشد نیست مال امانی از سوی مالک به امین (شاگرد مغازه)سپرده شده مال که به امین سپرده می‌شود به یکی از طریق قانونی و به شرط استرداد یا به مصرف معین رسانیدن سپرده می‌باشد علاوه بر این بین فعل مرتکب و ضرر مالک یا تصرف قانونی آن رابطه علیت برقرار است لذا به استناد مواد ۲۷۲ و۲۷۴ و قسمت چهار از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی صادره از شعبه محترم دیوان عالی کشور را موجه ضمن نقض دادنامه شماره ۹۳۰۱۶۳ مورخ ۲۳/۷/۹۳شعبه محترم ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی آقای د. د. فرزند الف.الف. را به اتهام خیانت درامانت به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و با توجه به تعیین مجازات خیانت درامانت رد مال در حق شاکی منتفی است شاکی می‌تواند طی دادخواست حقوقی مطالبات خود را پیگیری نماید رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه پنجاه و چهار دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسن بابایی - پورعرب