مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعوی الزام به ایفاء تعهد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: خسارت تاخیر تادیه ناظر بر دعاوی است که موضوع آن دین از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین مدیون از پرداخت آن امتناع کرده باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه در دعوی الزام به ایفاء تعهد(تحویل مورد معامله) فاقد محمل قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1390/07/24

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی سازمان آموزش فنی وحرفه ای به طرفیت شرکت مهندسی پارس پیگیر به خواسته الزام به ایفاء تعهد قرارداد شماره 834/2 / م- 31/4/88 مبنی بر تحویل یکدستگاه تراش سی ان سی ونیز خسارت تاخیر تادیه به مبلغ چهارصد وده میلیون ریال ثمن معامله که در ید خوانده میباشد. با احتساب هزینه دادرسی وحق الوکاله نماینده حقوقی نظر به مفاد قرارداد پیوست دادخواست وبا توجه به اقرار آقای سعید حسینی مدیر عامل شرکت پارس به عدم تحویل دستگاه موضوع قرارداد که دلیل آن عدم وجود دستگاه موصوف عنوان گردید. وبا توجه به مفاد قرارداد تنظیمی ونص صریح ماده 275 قانون مدنی که مقرر می دارد.متعهد له را نمی توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهدات قبول نماید. بنابراین به لحاظ عدم ایفاء تعهد از سوی خوانده با پذیرش دعوی خواهان در این قسمت رای به محکومیت خوانده به تحویل دستگاه تراش سی ان سی در حق خواهان ونیز پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی وپرداخت مبلغ یکصد وپنج هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر مینماید. ونسبت به مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله نظر به اینکه موضوع ثمن معامله پرداخت شده به فروشنده مادام که قرارداد اقاله ویا فسخ نگردیده متعلق حق نامبرده می‌باشد بنابراین مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله فاقد وجاهت قانونی تشخیص وحکم به بطلان دعوی خواهان در این بخش صادر میگردد. رای صادره حضوری محسوب وظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران- داریوش جلالوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/26

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور وابسته به وزارت کار و امور اجتماعی به طرفیت شرکت پارس پیگیر نسبت به قسمتی از دادنامه شماره --- مورخ 1390/07/24 صادره از شعیه 118 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان بخشی از دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه ثمن معامله از زمان عدم ایفاء تعهد لغایت زمان اجرا ی حکم صادر گردیده وارد نیست زیرا که موضوع دعوی تجدیدنظرخواه الزام تجدیدنظرخوانده به ایفاء تعهد مبنی بر تحویل مورد معامله می‌باشد و خسارت تاخیر تادیه مورد ادعا به دلالت ماده 522 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ناظر بر دعاویی است که موضوع آن دین از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین مدیون از پرداخت آن امتناع نموده باشد که با توجه به خواسته تجدیدنظرخواه تقاضای مطالبه خسارت تاخیر تادیه با وصف مراتب فاقد محمل قانونی است و با عنایت به اینکه رای معتر ض عنه خالی از ایراد و اشکال اساسی بوده و از حیث رعایت اصول و مقررات و قواعد د ادرسی نیز خدشه ای بر آن وراد نیست لذا تجدیدنظرخواهی را غیر وارد دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را عینا تائید می‌نماید ایضا در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت مهندسی پارسی پیگیر نسبت به قسمتی از دادنامه فوق الذکر که متضمن صدور رای به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحویل یک دستگاه تراش ان (NC ,(موضوع قرارد خریدشماره 9/2/834 و پرداخت حق الوکاله نماینده حقوقی و یکصد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی درحق تجدیدنظرخوانده می‌باشد وارد نیست و رای صادره با عنایت به مستندات ابرازی صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقرات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و ادعای تجدیدنظرخواه متکی بر دلیل نیست بنابراین تجدیدنظرخواهی را درمجموع غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادناهه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماه 358 از قانون آیین دادرسی در امورمدنی تائید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

‌سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها