کسر هدایای زوج به زوجه از میزان مَهر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/09/10
برگزار شده توسط: استان اصفهان/

موضوع

کسر هدایای زوج به زوجه از میزان مَهر

پرسش

آیا هدایای زوج به زوجه از میزان مَهر قابل کسر می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

مطابق عرف معمول و قاعده کلی، هدایای زوج به زوجه عنوان هبه را دارد که بعد از قبض در زمره دارایی زوجه قرار می‌گیرد. با لحاظ مقررات ماده 803 قانون مدنی، در صورت بقای عین موهوبه، واهب می‌تواند از هبه رجوع کند. با این حال چنان‌چه هبه‌کننده با قصد رجوع از هبه اعلام اراده بر کسر آن از مَهر کند به نظر بلامانع است.

نظر اتفاقی

اگر در عرف محل این هدایا بابت مَهر باشد قابل کسر از مَهر است؛ در غیر این‌صورت احراز قصد زوج ضروری می‌باشد. در صورتی‌که تودیع هدایا به قصد مَهر باشد قابل کسر از مَهر است؛ در غیر این‌صورت قابل کسر از مَهر نیست و اثبات این قصد که هدایا بابت مَهر بوده، بر عهده زوج (مدعی) است.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

برچسب‌ها