ماده 164 قانون مجازات اسلامی

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود است.

نشست های قضایی (1 مورد)

برچسب‌ها