ماده 60 قانون محاسبات عمومی کشور

در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر ‌نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی ‌الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.