جلب به دادرسی تحت عنوان جرم دیگر

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/24
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

جلب به دادرسی تحت عنوان جرم دیگر

پرسش

چنانچه متهم متواری باشد و احضار و جلب او به اتهام خیانت در امانت بی نتیجه بوده و قرار جلب به دادرسی صادر ولی اظهار نظر عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی به اتهام کلاهبرداری را داشته باشد آیا احضار و جلب مجدد متهم به اتهام کلاهبرداری الزامی است ؟

نظر هیئت عالی

نظر به این که درمانحن فیه نسبت به متهم متواری تغییر عنوان اتهام در جلب به دادرسی موثر در مقام نیست بناء علیه احضار و جلب مجدد متهم ضرورت ندارد. نتیجتاً نظریه اقلیت مورد تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی نشست قضایی کیفری است.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 170 و 174 و 181 و 195 قانون آیین دادرسی کیفری که همگی حکایت از تصریح ذکر عنوان اتهامی و تفهیم آن به متهم می‌باشد، لذا شعبه مکلف است مجدداً متهم را با عنوان اتهامی جدید احضار و جلب نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه متهم متواری می‌باشد و اقدامات جهت جلب وی نیز به نتیجه نرسیده، لذا در صورت تشخیص تغییر عنوان از سوی مقام اظهارنظر، نیازی به احضار و جلب مجدد متهم برای اصلاح عنوان تفهیم اتهام نمی‌باشد و فقط در قرار، عنوان تخفیفی ذکر می‌شود.

منبع
برچسب‌ها