ماده 12 قانون محاسبات عمومی کشور

سایر منابع تأمین اعتبار عبارتند از منابعی که تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در ‌قانون بودجه کل کشور پیش‌ بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند.